Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Evaluation of the Functioning of Management Control in Local Government Units Using the PRI Method)

Authors: Iwona Majchrzak
Keywords: local government units management control self-assessment PRI method
Year of publication:2016
Page range:13 (111-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article presents the spirit and scope of the PRI method as an alternative tool for monitoring and evaluating the standards of management control in local government units. The article summarizes the advantages and limitations of using this method in practice. Design/methodology/approach – Developing article preceded by literature studies and analysis of source materials concerning the rules and procedures for implementing the PRI method. The main method used in the article is to analyze the sources and the method of deduction and induction. Findings – Studies show that PRI method provides useful and comprehensive information on the evaluation of all 22 standards of management control. To carry it is not time-consuming or cost-intensive. Self-assessment process takes from 1 to 3 weeks, the time needed to analyze the institutional development only 1–2 days. It does not require a specialized and lengthy, and costly training members of the evaluation team. The design assessment tools is simple and intuitive, and the specially developed computer application can automatically collate the results of the self-management control. Originality/value – The article presents the contents of which are synthetic description of the nature and scope of the PRI method and the rules for its use in the practice of local government units to monitor and evaluate the functioning of management control.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza instytucjonalna gmin. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (2010). Kraków: UE w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
2.Bober, J. (2015). Metoda PRI jako narzędzie samooceny. W: M. Ćwiklicki (red.), Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 163–181). Kraków: MSAP.
3.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
4.Kumpiałowska, A. (2011). Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. W: E. Sławińska-Tomtała (red.), Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami (s. 7–8). Warszawa: C.H. Beck.
5.Majchrzak, I. (2012). Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 65–80.
6.Majchrzak, I., Zbaraszewska, A. (2015). Metoda CAF jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 313–332.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dz.U. nr 238, poz. 1581.
8.Sawicki, K. (2010). Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 92–96.
9.Sola, M. (2009). Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Warszawa: Manicipium.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
11.Zaleska, B. (2010). Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych.
12.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 69–77.
13.Żabiński, M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody „Planowania Rozwoju Instytucjonalnego” i „Wspólnej Metody Oceny CAF”. Zarządzanie Publiczne, 2 (20), 57–76.