Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne
(The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit – Organizational Assumptions)

Authors: Piotr Sołtyk
Keywords: inventory management control internal audit local government unit
Year of publication:2016
Page range:14 (215-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main aim of this article is to attempt to present the organizational assumptions of the internal audit in the process of inventory carried in the local government unit. Research methodology – The adopted research goal meant that the methodology of the study focused on the analysis of legal acts, the national specialist literature. Adopted so descriptive method, in which, apart from a critical analysis of the literature used in the author’s extensive experience in the implementation of financial audits in the public finance sector units. Result – The research literature has identified significant risk factors affecting the quality and the result carried inventory. Also showed a significant advisory role of internal audit in this important process for confirming the reliability of useful information presented in the financial statements. Originality – The research literature can serve as a basis to exchange views and experiences in the environment internal auditors. An important aspect of this article is to systematize the knowledge in the issues of inventory in the context of the evaluation carried out by the internal auditor.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, .E. (2013). Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
2.Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
3.Gajl, N. (1980). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN.
4.Grocholski, H. (2004). Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Instytut Rachunkowości i Podatków.
5.Heciak, S. (2014). Finanse i rachunkowość – przewodnik dla niefinansistów. Warszawa: Presscom.
6.Kałużny, S., Zawadzak, T. (1999). Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa: Kwantum.
7.Kapuśniak, A. (2004). Egzamin na audytora wewnętrznego. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Handikap.
8.Lipiec-Warzecha, L. (2012). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Woletrs Kluwer.
9.Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
10.Padurek, B., Szpleter, M. (2009). Rachunkowość przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Bożena Padurek.
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
12.Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2006–2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (27.05.2016).
13.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
15.Wieczorek, P. (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. W: E. Słowińska-Tomtała (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, (s. 1–15). Warszawa: C.H. Beck.
16.Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Difin.