Search

Result: Found records: 42.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
2. Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
3. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
4. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
5. Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
6. Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
7. Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
8. Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
9. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
10. Investment activity of local government units in the context of finance management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
11. Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
12. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
13. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
14. Użytkowanie wieczyste
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
15. Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
16. Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
17. Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
18. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
19. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
20. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
21. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
22. Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
23. Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
24. Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
25. Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
26. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
27. Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
28. Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
29. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
30. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
31. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
32. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
33. Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
34. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
35. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
36. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
37. Transferring real estate by means of a tender by local government units and the State Treasury
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Go to
38. Zarządzanie finansami gminy
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Go to
39. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
40. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
41. Badania społeczne w praktyce samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
42. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page