Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
(Diversity of the local government units' debt)

Authors: Elżbieta Malinowska-Misiąg
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Instytut
Keywords: debt of the local government units regional diversification of the local government debt individual debt repayment indicator
Year of publication:2016
Page range:14 (249-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the diversity of the local government units' debt in 2008-2015. The analysis takes into account the distinction between different types of the units (gminas, powiats, voivodships), but in the case of gminas it also includes separation of cities with powiat status - as the leading units in total local government debt structure. Special attention is given to the debt of local government units in its regional context, where you can see many interesting relationships. The paper begins with a presentation of the share of self-government debt in total public debt in Poland. The last section is focused on an analysis of local government units' debt in 2015, with particular emphasis on so called an individual debt repayment indicator, which has been applicable as of 1 January 2014.
Download file

Article file

Bibliography

1.Rada Ministrów (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycz¬nia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa.
2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2013, poz. 885, ze zm. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/319514 l/Komunikat+w+sprawie+przek azania+cz%C4%99%C5%9Bci+aktyw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf.
3.http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jed¬nostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.