Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(INTERACTIONS BETWEEN LOGISTICAL POTENTIAL AND FINANCIAL POTENTIAL IN CRISIS SITUATIONS - THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH)

Authors: Beata Zofia Filipiak
Uniwersytet Szczeciński

Marek Dylewski
Keywords: financial potential crisis situations local government units
Year of publication:2017
Page range:12 (343-354)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – undertaking discussions aimed at defining the concept of financial potential in the logistical support of the operations in crisis situations and to determine the mutual dependencies between the financial and logistical potential in case of supporting the government’s actions by local government units in crisis situations. Design/methodology/approach – Methodology of the study - was used a group of methods typical for social sciences, which are the methods of empirical cognition, and in particular the method of induction, deduction and comparisons. Findings – a discussion on the concept of financial potential in the logistical support of the operations in crisis situations and to determine the relationship between the financial and logistical potential in the implementation of tasks by local government units. Originality/value – the development of the concept of theoretical financial potential in logistical support of the operations in crisis situations and presenting its mathematical notation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alesina, A., Perotti, R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits. Working Paper No. 4637. Cambridge: National Bureau Of Economic Research.
2.Barton, R.M. (1993). Crisis Management. Oxford: Oxford Press Publishers.
3.Chaberek, M. (1999). Logistyka – dane i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. Pieniądze i więź, 3 (4), 136–147.
4.Chaberek, M. (2002). Mikro-i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
5.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
6.Dylewski, M. (2015), Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej. Finanse Komunalne, 1–2, 22–29.
7.Dylewski, M. (2016). Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 631–642.
8.Dylewski, M., Filipiak, B. (2013). Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumenty i skutki ich zastosowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (47), 129–141.
9.Filipiak, B. (2004). Zadania jednostek samorządu terytorialnego i fiormy organizacyjno-prawne ich realizacji. W: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, Decyzje, procesy (s. 22–25) Warszawa: PWN.
10.Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: PWE.
11.Filipiak, B. (2016). Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego – dobór czynników i ich pomiar. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 75–87.
12.Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14–26.
13.Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016a). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, 1–2, 13–25.
14.Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016b). Analysis of changes in the potential of the West Pomeranian Province in the years 2008–2014 (w druku).
15.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54–71.
16.Konieczny, J. (1983). Inżynieria systemów działania. Warszawa: WNT.
17.Kopits, G., Symanski, S. (1998). Fiscal policy rules, IMF Occasional Paper no. 162. Washington DC: International Monetary Fund, 1–41.
18.Kotłowska, M. (2015). Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 173–182.
19.Lubińska, T. (red.) (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
20.Mackiewicz, M., Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2006). Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007–2014. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
21.Marchewka-Bartkowiak, K. (2010). Reguły fiskalne. Analizy BAS, 7 (32), 1–7.
22.Marchewka-Bartkowiak, K. (2012). Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych. Ekonomia i prawo, 3, 47–59.
23.Markowski, K. (2011). Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000–2010. Lublin: GUS.
24.Michalak J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
25.Miszczuk, M. (2004). Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin – próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1023, 27–35.
26.Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2, 83–89.
27.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
28.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
29.Postuła, M. (2013). Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych. Management and Business Administration. Central Europe, 21, 2 (121), 82–94.
30.Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk, New York: R.E. Krieger Publishing Company.
31.Szpak, M. (2001). Etap 7. Określenie bezpiecznego dla miasta poziomu zadłużenia. W: K.S. Cichocki (red.), Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Warszawa: MUNICIPIUM.
32.Szymonik, A. (2011). Uwarunkowania logistyki imprez masowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 234, 320–330.
33.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
34.Wojciechowski, E. (2009). Refleksje na temat rządzenia. Warszawa: Difin.
35.Wosiek, M. (2013). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 34, 144–158.
36.Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie. Warszawa: SGH.