Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku


(EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS ON THE EXAMPLE OF BRANCHES OF THE BANK)
20 (11-30) Jacek Barburski More
2.

Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej


(THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING COSTS IN THE CORRIDOR OF OPERATIONAL FLEXIBILITY)
14 (31-44) Marek Dudek More
3.

Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl


(POLISH CROWDFUNDING PLATFORMS-THE EXAMPLE OF POLAKPOTRAFI.PL)
11 (45-55) Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska More
4.

Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości


(ORDER EXECUTION OPTIMIZATION AND THE USE OF MARKET IMPACT RATIOS IN HIGH-FREQUENCY TRADING)
11 (57-67) Carlos Jorge Lenczewski Martins More
5.

Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie


(ESTIMATION OF POSSIBILITIES OF DECREASING THE MINE UNIT PRODUCTION COST ON A SELECTED EXAMPLE)
10 (69-78) Roman Magda More
6.

Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego


(INFORMATIC TOOLS FOR INTEGRATED REPORTING)
10 (79-88) Iwona Matuszyk More
7.

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych


(MICROECONOMIC DETERMINANTS OF THE CAPITAL STRUCTURE – EVIDENCE BASED ON CONSTRUCTION COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE – EMPIRICAL EVI-DENCE BASED ON PANEL DATA)
13 (89-101) Magdalena Mądra-Sawicka, Aneta Kalisiak More
8.

Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych


(RELIABILITY AND SIMULATION METHODS TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION AND TRANSPORT SYSTEMS)
16 (103-118) Stanisław Młynarski More
9.

Wypłacalność a płynność finansowa – zależności


(SOLVENCY AND FINANCIAL LIQUIDITY – DEPENDENCIES)
12 (119-130) Edyta Piątek, Krzysztof Moczydłowski More
10.

Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach


(SOURCES OF FINANCING INNOVATIONS IN POLISH ENTERPRISES)
13 (131-143) Dorota Starzyńska, Marta Baraniak More
11.

Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej


(DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF FARMERS’ INCOME IN FARMS OF DIFFERENT TYPES OF FARMING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES)
11 (145-155) Joanna Średzińska More
12.

Pomiar negatywnego efektu zewnętrznego jako element decyzji o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe. Zarys problemu


(MEASUREMENT OF NEGATIVE EXTERNAL EFFECT AS AN ELEMENT OF INVESTMENT DECISION INVESTING IN RESIDENTIAL ESTATE. OUTLINE OF THE PROBLEM)
9 (157-165) Michał Tymiński More
13.

Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego


(ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POSITION OF MUNICIPAL COMPANIES OF LOWER SILESIA VOIVODESHIP)
14 (167-180) Łukasz Żabski More
14.

Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy


(THE IMPACT OF NON-CASH TRANSACTIONS WITH THE USE OF DEBIT CARDS ON ECONOMIC GROWTH)
10 (183-192) Marlena Grzelczak More
15.

Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?


(CONVERTIBLE BONDS WITH A LOW INITIAL CONVERSION PREMIUM. AN ALTERNATIVE FOR STRAIGHT DEBT OR FOR COMMON EQUITY?)
12 (193-204) Damian Kaźmierczak More
16.

Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii


(ECONOMICAL AND FINANCIAL ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF THE ENERGY SOURCES: LAGRE SCALE POWER PLANT AND RENEWABLE ENERGY UNITS)
12 (205-216) Adam Kopiński, Maciej Grzegorzewski More
17.

Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa


(PROFITABILITY AS A CRITERION FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS MANAGEMENT)
9 (217-225) Sylwia Kruk More
18.

Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa


(ASSOCIATION OF FINANCIAL PLANNING CREATION SUCCESS IN BUSINESS)
10 (227-236) Anna Kwiecień More
19.

Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie


(WORK AS A CRITERION FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE)
9 (237-245) Artur Paździor, Maria Paździor More
20.

Pomoc publiczna w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – test prywatnego wierzyciela na przykładzie spółki z o.o w restrukturyzacji


(PUBLIC SUPPORT UNDER THE RESTRUCTURING PROCEDURE - TEST OF PRIVATE WILLOWRY ON THE EXAMPLE OF A COMPANY WITH O.O. IN THE RESTRUCTURING)
10 (247-256) Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek More
21.

The significance of trade credit for micro and small enterprises

10 (257-266) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska More
22.

The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary

12 (267-278) Katarzyna Żak More
23.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej


(FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES ON THE EXAMPLE OF COUNTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA)
11 (281-291) Eric Ambukita More
24.

Wpływ dotacji z funduszy europejskich na wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – studium przypadku


(Impact of Subsidies From European Funds on the Increase of Indebtedness of Local Self-government Units – Case Study)
19 (293-311) Urszula Banaszczak-Soroka, Magdalena Mosionek-Schweda More
25.

Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw


(PUBLIC PROCUREMENT AND FINANCIAL LIQUIDITY AND PROFITABILITY OF ENTERPRISES)
10 (313-322) Arkadiusz Borowiec More
26.

Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski


(PUBLIC PROCUREMENT AS A MECHANISM OF SUPPORT TO SME’S– EXPERIENCE OF FORMER EASTERN BLOC AND RECOMMENDATIONS FOR POLAND)
10 (323-332) Ada Domańska, Beata Żukowska More
27.

Investment activity of local government units in the context of finance management

9 (333-341) Małgorzata Dworakowska More
28.

Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne


(INTERACTIONS BETWEEN LOGISTICAL POTENTIAL AND FINANCIAL POTENTIAL IN CRISIS SITUATIONS - THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH)
12 (343-354) Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski More
29.

Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015


(SHAPING OF THE DEMANT OF PENSIONERS’ HOUSEHOLDS FOR HEALTH SERVICES IN 1993–2015)
9 (355-363) Franciszka Król More
30.

Ocena wieloletniego planu finansowego miast na prawach powiatu województwa śląskiego


(EEVALUATION OF THE MULTI-ANNUAL FINANCIAL PLAN OF CITIES WITH POWIAT STATUS OF THE SILESIAN VOIVODSHIP)
11 (365-375) Justyna Łukomska-Szarek More
31.

Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy

11 (377-387) Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik More
32.

Koncepcja dostępności jako podstawy subsydiowania teatrów publicznych w Polsce.


(THE IDEA OF AVAILABILITY AS BASIS OF SUBSIDISING PUBLIC THEATERS IN POLAND)
12 (389-400) Katarzyna Smolny More
33.

Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych


(FARMERS’ PREFERENCES FOR RISK MANAGEMENT INSTRUMENTS VS. THE LEVEL OF THEIR FARM REVENUES – SURVEY RESULTS)
10 (401-410) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko, Aleksander Gorzelak More
34.

Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej


(PUBLIC CONTRACTS MANAGEMENT AND THE RISK OF COMPETITIVENESS LIMITATION IN THE LIGHT OF NATIONAL APPEALS CHAMBER VERDICTS)
11 (411-421) Wacława Starzyńska, Renata Tubisz More
35.

Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych


(STUDY OF THE POSSIBLE USE OF BEHAVIORAL ECONOMICS IN THE REFORM OF PENSION SYSTEMS)
11 (423-433) Marek Szczepański More
36.

Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych


(CHALLENGES AND BENEFITS FOR CITIES, REGIONS AND COUNTRIES – ORGANIZERS OF MAJOR SPORTS EVENTS)
13 (435-447) Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło More
37.

Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech


(IMPORTANCE OF RELATIONSHIP BANKING IN SMES IN GERMANY)
12 (451-462) Anna Dąbkowska, Anna Spoz More
38.

Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość


(THE DIVERSITY OF THE STRUCTURE OF BANK DEPOSITS CLASSIFIED ACCORDING TO THEIR SIZE IN COOPERATIVE BANKS)
10 (463-472) Maria Magdalena Golec, Piotr Płuciennik, Artur Stefański More
39.

Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta


(CAUSAL ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF SELECTED POLISH BANKS USING THE MODEL DU PONT)
12 (473-484) Adam Kopiński, Dariusz Porębski More
40.

Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska


(REPAYMENT OF DENOMINATED CREDITS OR INDEX IN CURRENCY DIFFERENT FROM POLISH CURRENCY)
11 (485-495) Ewa Kowalewska More
41.

Loan loss provisions in Polish banking sector

8 (497-504) Joanna Rachuba, Thi Thu Hoai Tran More
42.

Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa


(STAKEHOLDERS IN THE HEALTH CARE SYSTEM ROLE OF THE STATE)
14 (507-520) Piotr Bromber More
43.

Indeks Zdrowia Finansowego jako termometr w podmiotach leczniczych


(FINANCIAL HEALTH INDEX AS A THERMOMETER FOR THE PUBLIC HEALTH CARE)
9 (521-529) Bernadetta Fijałkowska More
44.

Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia


(3-E CONCEPTION IN HEALTH CARE SYSTEM)
7 (531-537) Bernadetta Fijałkowska More