Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego
(ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POSITION OF MUNICIPAL COMPANIES OF LOWER SILESIA VOIVODESHIP)

Authors: Łukasz Żabski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej
Keywords: local government units municipal companies financial situation financial ratios
Year of publication:2017
Page range:14 (167-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Assess the financial situation of commercial companies in which shares are municipalities from the province of Lower Silesia. Design/methodology/approach – The study was conducted on the financial data of selected companies with the municipalities of Lower Silesia in 2010–2013. To measure and assess the financial situation of selected municipal companies were used financial ratios. Findings – Based on the survey were obtained, that examined the utility companies were in a weak financial situation. Particularly significant differences were found between the financial condition of companies due to the type of activity. Some of the industries are highly capital-intensive and unprofitable because of the specific nature of their services and their needs. Others turn profitable and generating revenues of local governments contributed expenditures. Originality/value – Testing and assessment of the financial situation of municipal companies is especially being from the point of view of rational management of public assets. The results of the research presented in the article shows the financial situation of municipal companies in the division of the municipal branches in the years 2010–2013. They provide utilitarian advice for assessing the financial standing of companies with different business profiles.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bachor, W. (2009). Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
2.Bachor, W. (2007). Specyfika majątku trwałego w komunalnym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej i jego efektywność. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 81.
3.Bachor, W. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw komunalnych. W: Z. Grzymała (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
4.Dudzik, S. (1998). Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
5.Gabrusiewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
6.Gruszewski, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Horosz, P., Antoniuk, J.R. (2007). Prawne podstawy przedsiębiorczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa: PWE.
9.Malinowski, P. (2013). Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego. Warszawa: Difin.
10.Michalski, G. (2012). Crisis caused changes in intrinsic liquiduty value in non-profit institutions. Equilibrium, Quarterly Jounal of Economics and Economic Policy, 7, 2.
11.Savas, E.S. (1992). Prywatyzacja, Klucz do lepszego rządzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szajkowski, A., Tarska M. (2005). Prawo spółek handlowych. Warszawa: C.H. Beck.
13.Tyran, M. (2004). Wskaźniki ekonomiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
14.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.