Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-64
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce
(Vertical and Horizontal Analysis of Own Revenues and Level of Self-financing of Local Government Entities in Poland)

Authors: Justyna Łukomska-Szarek
Keywords: own revenues self-financing local government units ratio analysis
Year of publication:2016
Page range:12 (769-780)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – This paper focuses on the investigations of own revenues and the level of self-financing in local self-governments in terms of ratio analysis in Poland. Design/methodology/approach – Based on theoretical considerations of self-financing in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, the structure and dynamics of own revenues in local self-governments and the level of self-financing were investigated. The studied period covered the years 1999–2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings – Local governments in Poland in the years 1999–2014 on average generate their own income at around 47.2%, and the self-financing of approximately 89.5%. Greater independence profitable characterized by municipalities and urban-rural. In turn, greater opportunities for self-financing fell rural communities. Originality/value – The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation based on the structural analysis of own revenues and the level of self-financing of local governments in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dziurbejko T. (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. nWarszawa: Difin.
2.Filipiak B., Flejterski S. (2008). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Ce- DeWu.pl.
3.Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4.Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
5.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
6.Korenik D., Korenik S. (2010). Podstawy finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kornberger-Sokołowska E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Liber.
8.Łukomska-Szarek J. (2011). Financial Analysis as a Method of Assessment of Financial Standing in Local Self-Governments. Praha–Belgorod: Publish House Education and Science.
9.Łukomska-Szarek J. (2010). Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112.
10.Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Patrzałek L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Ruśkowski E., Salachna J.M. (2007). Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.
13.Surówka K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
14.Swianiewicz P. (2002). Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów – zagadnienia teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce oraz krajach europejskich. Samorząd Terytorialny, 12.
15.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008, nr 88, poz.539.
16.Wankiewicz B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.pl.
17.Zawora J. (2008). Samodzielność finansowa samorządu gminnego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.