Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-50
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
(The Rule Limited Imbalance (Debt Rules) of the Regional Self-government Units)

Authors: Marek Dylewski
Keywords: fiscal rules debt local government units
Year of publication:2016
Page range:12 (631-642)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – analysis of the evolution and shaping the rules limited imbalance (debt rules) in local governments, with special emphasis on regional self-government units. Design/methodology/approach – the paper uses a method typical of the social sciences, which are the methods of empirical cognition, in particular observation, comparison and measurement that was made on the years 2008–2014 time series. Findings – conducted research allowed to indication of the evolution the debt rules in LGU. It also indicated how developed the principle of debt rules in regional self-government. Originality/value – the study shows the evolution and formation of a limited imbalance in regional selfgovernment. It also allows you to evaluate compliance with the debt rules in the units.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alesina A., Perotti R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits, Working Paper No. 4637, National Bureau
2.of Economic Research, Cambridge.
3.Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (4.01.2016).
4.Baran B. (2013), Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”
5.nr 11–12.
6.Debrun X., Kumar M.S. (2007), The Discipline-Enhancing Role of Fiscal Institutions: Theory and Empirical Evidence,
7.IMF Working Paper No. WP/07/171, International Monetary Fund.
8.Filipiak B. (2008), Finanse publiczne w systemie gospodarki rynkowej, w: Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne
9.i praktyczne zastosowania, red. B. Filipiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
10.Kantorowicz J. (2012), Reguły fiskalne – co się sprawdza?, „Analiza FOR” nr 3.
11.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
12.Kopits G., Symanski S. (1998), Fiscal policy rules, „IMF Occasional Paper” no. 162.
13.Lambertini L. (2006), Monetary-Fiscal Interactions with a Conservative Central Bank, „Scottish Journal of Political
14.Economy” vol. 53, no. 1.
15.Mankiw G. (2009), Brief Principles of Macroeconomics, South-Western Cengage Learning, Mason.
16.Marchewka-Bartkowiak K. (2010), Reguły fiskalne, „Analizy BAS” nr 7 (32).
17.Marchewka-Bartkowiak K. (2012a), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, „ Ekonomia i Prawo”
18.nr 3.
19.Marchewka-Bartkowiak K. (2012b), Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia
20.publicznego w strefie Euro, „Studia Ekonomiczne” nr 1.
21.Neneman J. (2015), Finanse lokalne obywateli – ile spójności, ile autonomii?, „Samorząd Terytorialny” nr 1–2.
22.Public finances in EMU 2009. European Economy nr 5 (2009), red. M Buti, European Commission, Luxembourg.
23.Report on Public finances in EMU. European Economy nr 9 (2014), red. M Buti, L. Pench, European Commission,
24.Brussels.
25.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2008–2014
26.(2009–2015), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
27.Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
28.Tornell, A., Lane P.R. (1999), The Voracity Effect, „American Economic Review” vol. 89, no. 1, s. 22–46.
29.Traktat o funkcjonowaniu UE, Dz.U. C 83 z 30.03.2010, wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE),
30.art. 119.
31.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
32.Ustawa z dnia 30 maja 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – akt uchylony).