Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: A Case Study in Emerging Markets

14 (13-26) Thomas Arkan More
2.

Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(The Size of Business Versus the Structure of Capital and Assets and Profitability of Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange)
14 (27-40) Jacek Barburski More
3.

Związek wzrostu przedsiębiorstwa z płynnością finansową w kontekście posiadanego potencjału wzrostu na przykładzie spółek notowanych na NewConnect


(Comapny Growth and It’s Financial Liquidity in the Context of Growth Potential Basing on Companies Listed on NewConnect)
16 (41-56) Monika Bolek More
4.

Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości


(Real Estate Crowdfunding as a Source of Investment Financing)
15 (57-71) Magdalena Gostkowska-Drzewiecka More
5.

Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych


(Dynamic Versions of the Hybrid Models of Market Timing and Verification of Their Usefulness in Assessing the Risk and the Efficiency of the Investment Funds)
13 (73-85) Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka More
6.

Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji


(Fundamental Indexation on the Polish Stock Market)
14 (87-100) Tomasz Miziołek, Adam Zaremba More
7.

Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA


(Market Depth as One of Market Liquidity Dimensions on the Warsaw Stock Exchange)
12 (101-112) Joanna Olbryś, Michał Mursztyn More
8.

Analysis of the IPO Valuation Premium Puzzle: the Factor of Information Asymmetry

11 (113-123) Dmytro Osiichuk More
9.

Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości


(Problems in Measuring the Transactional Liquidity in Context of Its Multi-dimensionality)
12 (125-136) Szymon Stereńczak More
10.

Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej


(Financialization of Commodity Markets and Regulation of European Union Commodity Derivatives Market)
11 (137-147) Jacek Tomaszewski More
11.

Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych


(The Rate of Economic Growth as the Determinant of the Deviation of Stock Prices From the Fundamental Value)
9 (149-157) Paweł Wnuczak More
12.

Efekt klienteli dywidendowej – teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych


(The Dividend Clientele Effect – Theory and Practice of Developed Capital Markets)
11 (159-169) Andrzej Zyguła More
13.

Human Resources Accounting: A Suggested Model for Measurement and Valuation

21 (173-193) Thomas Arkan More
14.

Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych


(The Business Model Based on the Protection of Intellectual Resources)
10 (195-204) Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny More
15.

Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej


(The Quality of Customer Service in Logistics of the Return)
7 (205-211) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska, Tomasz Frąś More
16.

Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw


(The Value as the Category Linking Theories of the Growth in the Economy With Theories of Enterprise)
13 (213-225) Anna Gondek More
17.

Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki


(Business Model in the Periodic Reports of Corporate Reporting – Intentions and Results)
18 (227-244) Marek Jabłoński More
18.

Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej


(The Wind Energy Influence on the Value of the Operator of Electrical Distribution System)
11 (245-255) Sławomir Jankiewicz, Piotr Grądzik More
19.

Komercjalizacja własności intelektualnej. Problemy i bariery


(Intellectual Property Commercialization)
10 (257-266) Aldona Kamela-Sowińska More
20.

Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem


(Business Value Category in the Management of a Small Business)
10 (267-276) Jacek Kuczowic More
21.

Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty


(Model of Business on the Example of the Hotel Industry – Selected Aspects)
11 (277-287) Artur Łachut More
22.

Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation

10 (289-298) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak More
23.

The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)

13 (299-311) Iryna Rykovska More
24.

Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy


(Factors Affecting on the Assessment of the Project From Perspective of Different Stakeholders)
13 (313-325) Radosław Ryńca, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka More
25.

Patent Policy in an Innovation Driven Economy: Schumpeter’s “Innovation Wave” Perspective

12 (327-338) Karol Śledzik More
26.

Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych


(Brand Vs. Company Value for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange)
10 (339-348) Grzegorz Urbanek More
27.

Dylematy szacowania kosztu kapitału


(Dilemmas in Estimating the Cost of Capital – Selected Problems)
22 (349-370) Dariusz Zarzecki More
28.

Gwarancja ubezpieczeniowa – szansa dla małych przedsiębiorstw branży budowlanej?


(Insurance Guarantee – an Opportunity for Small Construction Companies?)
9 (375-383) Anna Balicka More
29.

Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego


(The Use of Cluster Analysis to Identify the Time Framework of the Last Financial Crisis)
11 (385-395) Eliza Buszkowska More
30.

Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA


(Estimating the Credit Risks of Companies on the Basis of Some Methods of Credit Risk Assessment With Special Reference Dea Method)
11 (395-405) Anna Feruś More
31.

Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw


(The Characteristics of Behaviours and Classification of Objects in a Dynamic Approach to Assessing Companies’ Financial Distress)
12 (407-418) Jarosław Kaczmarek More
32.

Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw


(Location Risk in Micro and Small Enterprises Decisions)
11 (419-429) Olga Martyniuk More
33.

Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego


(Self-esteem of Potential Debtors and the Level of Credit Risk)
10 (431-440) Agnieszka Wierzbińska, Artur Stefański More
34.

Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym


(The Regulatory Enviroment Governing the Functioning of Transactional Treasury Limits in Relation With Non-financial Companies in the Otc Market)
8 (441-448) Piotr Wybieralski More
35.

Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014. Implikacje dla nadzoru bankowego


(The Average Cost of Mortgage Financing in the Years 1995–2014. Implications for Banking Supervision)
13 (451-463) Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak More
36.

Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego


(Impact of Business Intelligence Software Implementation on Financial Condition of Bank on Ing Bank Śląski Case Study)
12 (465-476) Remigiusz Tunowski, Jacek Jaworski More
37.

Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego


(Activities of International Financial Institutions in the Situation of Instability of the Global Financial System – Examples of IMF and the World Bank)
8 (477-484) Marcin Wajda More
38.

Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala


(Costs of a Treatment of the Patient Versus Cost Accounting of an Hospital)
9 (487-495) Roman Kotapski More
39.

Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z o.o.


(Determinants of Choosing the Form of the Transformation of the County Hospital in Puck)
11 (497-507) Sebastian Susmarski More
40.

Substytucja depozytów i inwestycji giełdowych w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze przedsiębiorstw


(The Substitution of Deposits and Investments in the Households Sector and the Enterprises Sector)
11 (511-521) Monika Andrzejczak, Anna Ludwiczak More
41.

Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014


(Expenditure on Insurance in the Households of Self-employed in 2010–2014)
10 (523-532) Aleksandra Wicka More
42.

Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?


(Does the Sex of Fund Manager Influence the Fund’s Style and Rate of Return?)
11 (535-545) Iwona Białomazur More
43.

Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw


(Enterprises’ Physical Investments)
9 (545-553) Renata Mandziuk, Przemysław Nawra, Joanna Ossowska More
44.

Złote monety bulionowe – testowanie pasywnego charakteru inwestycji


(Gold Bullion Coins – Testing the Passive Nature of the Investment)
17 (555-571) Marcin Portykus More
45.

Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego


(Liquidity Profitability Dividend or Size? The Dominant Investment Criteria of Institutional Investor on the Example of Sovereing Wealth Fund)
10 (573-582) Dariusz Urban More
46.

Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski


(The Anchor Effect in Merger and Acquisition Transactions on the Example of Poland)
9 (585-593) Katarzyna Biegańska, Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak, Anna Pluskota More
47.

Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002–2013


(Assets Structure and Capital Structure in Mergers and Acquisitions of Polish Entities in the Years 2002–2013)
12 (595-606) Piotr Luty More
48.

Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich


(Corporate Governance Rules and Profitability of European Banks)
8 (609-616) Renata Karkowska More
49.

Segregacja i spójność w sieci powiązań rad dyrektorów (interlocking directorates)


(The Segregation and Cohesion in the Network of Interlocking Directorates)
11 (617-627) Dariusz Siudak More
50.

Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa


(The Rule Limited Imbalance (Debt Rules) of the Regional Self-government Units)
12 (631-642) Marek Dylewski More
51.

Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego


(Factors Shaping the Financial Potential of Local Government Units)
11 (643-653) Beata Zofia Filipiak More
52.

Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski


(Prospects for Development and Euroregional Cooperation on the Eastern Border of Poland)
10 (655-664) Jerzy P. Gwizdała More
53.

Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego


(Creating Investment Climate by Local Authorities to Attract Foreign Direct Investors to the Kujawsko-pomorskie Voivodeship)
13 (665-677) Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska More
54.

Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa


(National Bank of Poland Is the Central Banking Institution of Foreign Exchange)
8 (679-686) Ewa Kowalewska More
55.

Systemic Defects in the EMU and Small Countries in Central and Eastern Europe

18 (687-704) Yoji Koyama More
56.

Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej


(Analysis of the Financial Consequences of the Ministry of Finance Draft Law on Tax on Retail Sales)
18 (705-722) Jarosław Mielcarek More
57.

The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014

16 (723-738) Wiktor Patena, Renata Stawiarska More
58.

Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce


(Analysis and Evaluation of the Proposed Changes in Statutory Retirement Age in Poland)
13 (739-751) Marek Szczepański More
59.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami


(Compulsory Insurance of Civil Liability of Farmers and the Damage Caused by Pesticides)
12 (753-764) Stanisław Wieteska More
60.

Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych


(Trends in the Development of Integrated Reporting in the Practice of Polish Listed Companies)
17 (767-783) Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz More
61.

Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej


(The Formation of the Values of Leverage Ratios by Exceptionally Profitable SMEs in Good Economic Times as Well Economic Downturn)
13 (785-797) Piotr Figura More
62.

Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa


(Influence of the Contributions to PFRON on the Financial Result the Company)
10 (799-808) Rafał Jagoda More
63.

Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym


(Performance Indicators Application in the Research of Interorganizational Trust)
9 (809-817) Krzysztof Łobos, Karolina Mazur More
64.

Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce


(The Impact of Accounting Standards and Regulations Upon Financial Reporting in Poland)
9 (819-827) Edward Nowak More
65.

Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa


(Goodwill in the Balance Sheet the Company Policy)
12 (829-840) Edyta Piątek More
66.

Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych


(Chosen Problems of Finance Management of National Payment Institutions)
10 (841-850) Henryk Sobolewski, Grzegorz Wojtkowiak More
67.

Model przychodowy w kształtowaniu modelu biznesu


(Revenue Model in Designing Business Model)
18 (851-868) Marcin Wierzbiński More
68.

Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi a procesy dźwigniowe – model teoretyczny


(Non-interest Bearing Liabilities and the Leverage – Theoretical Model)
18 (871-888) Tomasz S. Berent More
69.

Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych


(Selection of Indicators the Informative Functions Discriminatory)
12 (889-900) Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna, Sylwia Trzeciak More
70.

Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw


(Specifics and Influence of Mezzanine Capital on Financial Results in Polish Companies)
12 (901-912) Zbigniew Kuryłek More
71.

Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań


(Determinants of the Trade Credit Development – the Results of Research)
12 (913-924) Dariusz Nowak More
72.

Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego


(Areas and Usage of Hr Controlling)
10 (927-936) Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak More
73.

Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie


(Process Analysis and Process Value Analysis as a Tool to Design Value Chain of the Production Area in the Enterprise)
12 (937-948) Zbigniew Leszczyński More
74.

Parametryczny model estymacji kosztów produkcji


(Parametric Model Estimating of Costs Production)
16 (949-964) Zbigniew Leszczyński More
75.

Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych


(Methods of Analysis of Production Costs in Energy Companies)
11 (965-975) Ireneusz Miciuła More