Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-58
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce
(Analysis and Evaluation of the Proposed Changes in Statutory Retirement Age in Poland)

Authors: Marek Szczepański
Keywords: statutory retirement age population aging public and additional pension schemes in Poland
Year of publication:2016
Page range:13 (739-751)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is the analysis and presentation and assessment of changes in the statutory retirement age in Poland, proposed by the president A. Duda. The article presents results of research in which the following methods has been used: critical analysis of legal acts, comparative method (in relation to the selected parameters in the Polish pension system and pension systems of other EU countries), description and explanation. Analysis of the possible effects of changes in the statutory retirement age was carried out in both the macro- as well as microeconomic perspective. The analysis shows that the introduction of a universal retirement age for women at 60 years and for men 65 years is not justified form macroeconomic point of view. Such a solution will significantly deep both the deficit of the Social Insurance Fund and undermine sustainability of the state of public finances in the short, medium (2020) and the long term (until 2060). It can also affect the professional deactivation of older people, able to work yet. From the point of view of a participant of pension system the evaluation of proper statutory retirement age is more complicated, because it depends on the individual circumstances and preferences. The author proposes to enclose proposals for legal solutions that prevent employers from dismissing employees only due to reach retirement age, if they can and want to work longer, and stronger incentives to participate in additional voluntary pension schemes in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allianz Global Investors ( 2011), 2011 Pension Sustainability Index, International Pension Papers no. 4.
2.Barr N., Diamond P. (2006), The economics of pensions, „Oxford Review of Economics Policy” vol. 22, no. 1,
3.s. 15–39.
4.Bielawska K. (2015), Skutki finansowe odwrotu od reform emerytalnej z 1999 roku dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
5.w: Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, red. W. Sułkowska, G. Strupczewski, Poltext, Warszawa.
6.Blake D. (2006), Pension Economics, John Wiley & Sons, West Sussex.
7.Eurostat (2013), Healthy life years statistics, Eurostat Statistics Explained, c.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
8.extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=109.173.156.94_1455218851_38.pdf (10.02.2016).
9.Góra M. (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa.
10.Góra M. (2008), Dezaktywizacja zawodowa osób ubezpieczonych w ZUS w nowym systemie, w: Dezaktywizacja
11.osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Ministerstwo
12.Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
13.Góra M., Rutecka J. (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, „Ekonomista”
14.nr 6.
15.Murkowski R. (2013), Wiek emerytalny w Polsce w kontekście przemian struktury ludności według wieku, w: Współczesne
16.zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski,
17.E. Marcinkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
18.OECD (1998), Maintaining Prosperity In an Ageing Society, OECD, Paris.
19.OECD (2015), Pensions at a Glance, OECD, Paris.
20.Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
21.ustaw, wniesiony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę do Sejmu w dniu 21.09.2015, http://www.prezydent.
22.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,1,wierze-ze-wiek-emerytalny-w-polsce-zostanie-obnizony.html (9.02.2016).
23.Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016–2020 (2014), ZUS, Warszawa.
24.Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku (2013), ZUS, Departament Statystyki i Prognoz
25.Aktuarialnych, Warszawa, maj.
26.Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian (2014), red. J. Rutecka, Raport dla Kancelarii
27.Prezydenta RP opracowany przez zespół w składzie: K. Bielawska, R. Petru, S. Pieńkowska-Kamieniecka,
28.M. Szczepański, M. Żukowski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
29.Statystyka społeczna (2007), red. T. Panek, PWE, Warszawa.
30.Szumlicz T. (2006), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
31.Szczepański M. (2013), „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” – wstępna ocena proponowanych zmian, w: Reformowanie
32.systemów emerytalnych – porównania i oceny. Pension reforms – comparison and evaluation,
33.Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań, s. 147–175.
34.UN Population Division (2011), United Nations. Departemanet of Economic and social Affairs, http://www.un.org/
35.en/development/desa/population (2.02.2016).
36.World Report on Aging and Health (2015), World Health Organization, New York.
37.ZUS (2013), Prognoza demograficzna, w: Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku,
38.ZUS, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa, maj.