Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-47
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Is PPP Is A Viable Alternative To Implementation Of Investments By Local Governments?)

Authors: Beata Zofia Filipiak
Uniwersytet Szczeciński

Marek Dylewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Keywords: local government units investments public-private partnership
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (585-596)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Analysis of the current state and assessment of the development of the transaction of public-private partnership in Poland (PPP) in terms of the types of investments and used financial engineering. Methodology of the study – an analysis of the empirical material is based on the study of literature and empirical material for PPP transactions carried out by local government units in Poland (LGU). Methods of financial analysis and descriptive statistics will be used. Result – studies allowed on the one hand point to the development of PPP transactions in local government units, and on the other hand made it possible to assess the development trends of the analyzed phenomenon in 2009–2016. Originality/value – the study shows the formation of trends in the financing of local government units with the use of PPP.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arendarski, R. (2012). Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie. Ekonomia, 4 (21), 275–289.
2.Baza projektów PPP. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx.
3.Banki i bazy danych GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl.
4.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
5.Czempas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Dastig, M. (2009). How can EU-Funds be used to finance Public-Private Partnerships? European Public Private Partnership Law Review, 4 (3), 158–170.
7.Dylewski, M. (2013). Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (s. 265–285). Warszawa: Difin.
8.Filipiak, B., Dylewski, M. (2015). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008– 2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 867–877. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
9.Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14–26.
10.Filipiak, B.Z. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
11.Herbst, I., Jadach-Sepioło, A. (2012). Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP. Warszawa: PARP. Pobrane z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14435.pdf (6.06.2016).
12.Herbst, I., Mysiorski, B., Starczewski, M., Zysnarski, J. (2015). Krótki podręcznik metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi Warszawa: PARP. Pobrane z: http://ppp.parp.gov.pl/uploads/files/PPP_Publikacje_z_projektu/11_podrecznik_metodyki_kompratora/PARP_komparator_30-11-15.pdf (6.06.2016).
13.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
14.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54–71. DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.04.
15.Knight, F.H. (2005). Risk. Uncertainty and Profit. New York: Cosimo Inc.
16.Korolewska, M., Marchewka‑Bartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 4 (28), 99–128.
17.Pfeffer, J. (1956). Insurance and Economic Theory. Homewood, Il.: Irving Inc.
18.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
19.Poniatowicz, M., Salachna, J.M, Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
20.Pyka, A. (2013). Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 325–337.
21.Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk. New York: R.E. Krieger Publishing Company.
22.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006–2014 (2007–2015). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
23.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
24.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
25.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
26.Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. nr 19, poz. 101 ze zm.