Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Non-standard instruments of financing local government units)

Authors: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości
Keywords: local government units debt limits liabilities non-standard instruments
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: G23 G31 H63 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to analyses reasons, benefits and effects to use non-standard instruments by local government units. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. Non-standard instruments are: sale and leaseback, sell-buy back transaction, unnamed con¬tracts in polish regulation like: voluntary assignment, subrogation, forfeiting, factoring and payment in instalments, equity financing. U sing non-standard instrument generate over-indebtedness of local government units and refinancing risk. The paper lists the RIO, NIK reports and the literature on the subject and analyses the existing legal framework concerning public finance which regulates the issue of self-government indebtedness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blukacz, P. (2013). Forfaiting jako metoda finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorial¬ne go. Ekonomiczne Problemy Usług, 108, 19-31.
2.Budzeń, D. (2016). Refinansowanie dlugu lokalnego w Polsce. Studia BAS, 3 (47), 197-219. Cichocki, H., Moser, K. (2016). Leasing zwrotny jako formafinansowaniaJST. Kontrola Państwowa, I, 75-86.
3.Czajkowska-Matosiuk, K. (2011). Prawo gospodarcze i spółek. Warszawa: C.H. Beck.
4.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004 ). Analiz a finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
5.Jastrzębska, M. (2016). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w parabaukach-przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187-200.
6.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadlużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71.
7.Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 75-86.
8.Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorial¬nego (2016). Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachuukowych (16.05.2017).
9.Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Lex Wolters Kluwer.
10.Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samo¬rządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Radwański, Z., Olejniczak, A., (2010). Zobowiązania- część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. ill 298, poz. 1767.
12.Swianiewicz, P.(2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. ill 16, poz. 93 ze zm.
13.U stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. ill 60, poz. 535 ze zm. Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową (2016). Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.