Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Securitization as a method of financing local government units)

Authors: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości
Keywords: securitization local government units securitized liabilities
Year of publication:2016
Page range:11 (175-185)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents a process of securitization, from a point of view of a local govern­ment, the initiator of the process. Securitization is a method oflocal governments units refinancing based on the use of assets. In Polish legal system there are basically two normative acts which provisions refers to the issue of securitization; the act on investment found and the Banking Law Act. Those acts do not regulate a securitization process as a whole. Securitization as a method of financing of local government units have many benefits. A process of securitization has been discussed as well as a cost of such a process of refinancing. The local governments should take into consideration advantages and disadvantages ofthis process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balcerowicz-Szkutniak, M., Lawędziak, B., Szkutniak, W., Wolny-Dominiak, A., Zakrzewska-Dery lak, B. (2009). Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach go-spodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
2.Bielawska, A. (2008). Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa.
3.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12 (s. 161-169). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
4.Bucholski, R. (2012). Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finan-sowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 46, sectio H Oeconomica (s. 90-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie.
5.Clist, A. (1999). Zasady sekurytyzacji. W: J. Zombirt (red.), Perspektywy rozwoju sekury-tyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu.finanso¬wania działalności. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.
6.Dawidowicz, D. (2014). Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu teryto¬rialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomicz¬ne Problemy Usług, 115 (s. 33-50). Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Dusza, D. (2012). Nowe źródło pozyskiwania funduszy. Pobrane z: http://www.wspolnota. org.pl/aktualnosci/aktualnosc/nowe-zrodlo-pozyskiwania-funduszy/ (2016).
8.Kreczmańska-Gigol, K. (2009). Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju se-kurytyzacji aktywów w Polsce. Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, 95 (s. 9-19). Warszawa.
9.Mituś, A. (2014). Sekurytyzacja ijej uregulowanie w przepisach prawa krajowego - zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362 (s. 286-299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu.
10.Półtorak, B. (2007). Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności ban-ków hipotecznych. Warszawa: CeDeWu.
11.Pyka, I. (2003). Finansowanie banków przez sekurytyzacją aktywów. W: J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, t. II (s. 137-145). Białystok: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
13.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. DzU 1936, nr 37, poz. 282, z późn. zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.