Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
(The Conditions of Measuring Local Government Units Expenditure Efficiency)

Authors: Maria Jastrzębska
Keywords: efficiency public expenditures local government units
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the paper is to discuss the essence of efficiency in economy sciences and management sciences. There also have be done research on conditions of measuring local government units expenditures efficiency. Design/methodology/approach – The method to discuss the chosen topic is descriptive method. Findings – In the paper are defined, existing in practice, conditions of measuring local government units expenditures efficiency in division of natural, legal, economic, financial, political, social, organizational, human resources conditions. There is also recommended to introduce into practice Management by Objectives and Process Management in order to create possibilities for reliable measuring of local government units expenditures. Originality/value – There are especially indicated the difficulties of measuring local government units expenditures efficiency. There are also recommended some actions, which should be taken by them for reliable measuring of local government units expenditures efficiency.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
2.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Zioło, M. (2014). Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: C.H. Beck.
3.Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5–6, 71–86.
6.Jastrzębska, M. (2015). Zarządzanie – podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka. Finanse Komunalne, 1–2, 72–78.
7.Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1–2, 85–86.
9.Krukowski, K. (2011). Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie, 1, 23.
10.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
11.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
12.Siemiński, M., Krukowski, K. (2011). Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 3, 88–96.
13.Sochacka-Krysiak, K. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: S. Wieteska (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor K. Piotrowskiej-Marczak (s. 191–198). Łódź: Wyd. UŁ.
14.Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Raport Wspólnoty. Warszawa: Municypium.
15.Zioło, M. (2013). Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne. Finanse Komunalne, 10, 22.