Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Selected Aspects of the Measuring Effectiveness Local Government Unit)

Authors: Olga Szołno
Keywords: efficiency effectiveness measurer local government unit
Year of publication:2016
Page range:9 (91-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Presenting the importance of efficiency, effectiveness and measures for their research, including assessing the measures in the selected local government unit. Design/methodology/approach – The analysis of literature, legislation, the source materials, observation and individual in-depth interviews with employees of the audited unit (director of budget department and 4 persons employed in this department). Findings – The article defines the concepts of efficiency and effectiveness relating to local government unit, it has also characterized measures used to measure them. Problems associated with construction of measures have been identified and the measures system in the audited unit has been evaluated. Originality/value – The analysis of the measures system indicates the need to improve it, in order to better reflects the efficiency and effectiveness of the action taken. By using the adjusting measures the unit also gets information that can be used for management purposes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alińska, A., Woźniak, B. (red.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
2.Bujak, A. (2008). Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości. Annales UMCS, Sectio H, XLII, 113–127.
3.Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
4.Lubińska, T. (2014). Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011–2014. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 286–313). Warszawa: Difin.
5.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2009). Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 56–62). Warszawa: Difin.
6.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M, (2011). Paradygmat budżetowania zadaniowego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 50–69). Warszawa: Difin.
7.Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: C.H. Beck.
8.Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 43–61). Warszawa: AON.
9.Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327–339). Warszawa: Difin.
10.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
11.Skoczylas-Tworek, A. (2014), Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych – diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 283–295). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
12.Świeboda, H, Borowik, M. (2014). Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 87–108). Warszawa: AON.
13.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
14.Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
15.Zioło, M. (2015). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 395–408). Warszawa: Difin.