Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Loans From the State Budget as an Instrument for Balanced of Financing the Local Government Units’ Tasks)

Authors: Maria Kosek-Wojnar
Keywords: loans from the state budget local government units
Year of publication:2016
Page range:10 (29-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the controversy concerning on the granting of loans from the state budget for local government units. An author – accepting a legitimacy of using this instrument – pointed primarily to the fact that these units are entities of public finance sector. In the empirical part, an author has done an analysis of utilization rate by the local government units of these loans in the years 2010–2014.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
2.Guziejewska, B. (2012). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltex.
3.Kańduła, S. (2011). Kontrowersje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Kontrowersje wokół finansów (s. 198–231). Warszawa: Difin.
4.Kosek-Wojnar, M. (2007) (red.). Dług lokalny w teorii i praktyce. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
5.Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
6.Owsiak, S. (2011). Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: PWE.
7.Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będziszak, N. Morska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327–341). Warszawa: Difin.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 w sprawie pożyczek udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 257, poz. 1730.
9.Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (22.02.2016).
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa: Rada Ministrów.
11.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
12.Ustawa z 30.06.2005 o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
13.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.