Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Revenue bond market in Poland)

Authors: Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Keywords: bonds revenue bonds finances of local government units
Year of publication:2016
Page range:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the basic features of a revenue bonds which are established in polish law system. Against such a backdrop, a development of the polish revenue bond market is characterized with an attempt to identify the conditions determining the degree of utilization of revenue bonds in the policy of financing local government units. The paper also includes the analysis and evaluation of the protection mechanisms of bondholders and brings more detailed information about the problem of disclosure obligations of the revenue bond issuer.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cichy, J. (2013). Emisja obligacji przychodowych- niewykorzystany obszar aktywności banku. W: I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 171. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Fabozzi, F.J. (2008). The Handbook of Finance. Volume 1 - Financial Markets and Insti¬tutions. New Jersey: John Wiley & Sons.
3.Fabozzi, F.J., Feldstein, S.G. (2008). The Handbook of Municipal Bonds. New Jersey:
4.John Wiley & Sons.
5.Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. War-szawa-Kraków: Wolters Kluwer Polska.
6.Klupczyński, M. (2015). Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobo-wiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1 (3), 77-91.
7.Kropiwnicki, J. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa: LexisNexis.
8.Lipiec-Warzecha, L. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa-Kraków: Wol¬ters Kluwer Polska.
9.Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2005). Obligacje komunalne. W: D. Korenik (red.), Per-spektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Wrocław:
10.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i per¬spektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
12.Poniatowicz, M. (2005). Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych. Finanse Komunalne, 3, 20-29.
13.Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. DzU 2015, poz. 238.
14.Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 2014, poz. 730, 913, z późn. zm. Weber, M. (2015). Pierwsze gminne obligacje przychodowe. Rzeczpospolita, 17 lipca 2015 r.
15.Pobrane z: www.rp.pl.
16.Wiśniewski, M. (2016). Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1(78),181-195.
17.http://urzad.um.walbrzych.pl, dostęp 1.07.2016.