Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Financial management of households and general government sector units - similarities and differences)

Authors: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Keywords: household local government units financial management debt and liabilities problems
Year of publication:2017
Page range:13 (103-115)
Klasyfikacja JEL: D19 G39 H63 H70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents main methods and rules of the financial management of households and general government sector units. It focuses on presenting similarities and differences between the two, as well as methods simplifying efficiency of financial management in analysed sectors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogacka-Kisiel, E. (red.). (2011). Usługi finansowe w zarządzaniufinansami gospodarstw domo¬wych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
2.Brzozowska, K„ Gorzałczyńska-Koczkodaj, M„ Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
3.Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Flejterski, S„ Świecka, B. (red.). (2009). Elementy finansów i bankowości. Warszawa: CeDeWu. Jastrzębska, M. (1998). Podstawy zarządzania finansami gminy. Samorząd Terytorialny, 3. Kożuch, A. (2008). Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 65.
5.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
6.Lubińska, T. (red.) (2011). Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorial¬nego. Warszawa: Difin.
7.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samo¬rządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
8.Raczkowski, K. (red.) (2015). Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Bussines.
9.Sochacka-Krysiak, H. (red.) (2006). Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: SGH. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. m60, poz. 535 z późn. zm. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm. Waliszewski K. (red.) (2017). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych. Warszawa: CeDeWu.
10.Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin. Wyszkowska-Kaniewska, O„ Dębniewska, M. (2011). Doradztwo w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 25.
11.Ziółkowski, M„ Goleń, M. (2003). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka--Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.