Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(The risk analysis and the risk management as basic components of the safety management system of the organization)

Authors: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna

Romuald Hoffmann
Wojskowa Akademia Techniczna

Jarosław Napiórkowski
Wojskowa Akademia Techniczna
Keywords: risk analysis risk management models of the risk management risk management in the safety of the organization
Year of publication:2016
Page range:16 (321-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article authors are taking issues of the risk analysis and of risk management in the generally understood organization and of the influence on her safety. They are emphasizing the weight and the significance of conducting constant analysis of essential risk factors, their identification and the manner with them. The article contains also an inspection of the process of the risk management with so-called taking into account “best practices” being applicable to it. The summary is showing positive consequences of leading the process of the risk management by organizations, as well as the problems associated with his practical accomplishment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT.
2.Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
3.Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska.
4.Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organiza-cji, Uczelnie Techniczne.
5.Patrick O. (2009), ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines, 06.
6.PKN-ISO GUIDE 73, Zarządzanie ryzykiem – Terminologia.
7.PN ISO/IEC 27005, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
8.PN-ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne.
9.Sienkiewicz P. (2007), Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, w: Wyzwania bez-pieczeństwa cywilnego XXI wieku – Inżyniera działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Wyd. Fundacja Edukacja
10.i Technika Ratownictwa. Warszawa.
11.Stanik J., Kiedrowicz M., Selected aspects of risk management in respect of security of the document lifecycle management system with multiple levels of sensitivity, w: Infor-mation Management in Practice 2015, red. B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Chapter 18, s. 231–251.
12.http://software.softblue.pl/content/system-zarzadzania-ryzykiem-1.
13.www.coso.org [dostęp 10.06.2010].
14.www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf [dostęp 05.2010].
15.www.ferma.eu/AboutFERMA/ARiskManagementStandard/tabid/195/Default.aspx.
16.www.4pm.pl/upload/artykuly/InLab.pdf.
17.www.ryzyko.biz/standardy_zarzadzania_ryzykiem.pdf.