Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
(TAX CAPITAL GROUP ON THE BASIS OF GOODS AND SERVICES TAX – THE RISK OF ESTIMATING THE TAX BASE)

Authors: Joanna Szlęzak-Matusewicz
Szkoła Główna Handlowa
Keywords: tax base estimating vat grouping advance pricing arrangement tax risk tax capital group
Year of publication:2017
Page range:13 (53-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The tax capital group is a form of joint taxation of the capital group. Its application brings a number of tax advantages, including possibility of using transfer prices in internal transactions of the tax capital group. Under the VAT Act, tax capital group is not a taxpayer. Companies that form a tax group are taxpayers. This in turn means that prices in internal transactions must be on the market level. Thus, internal incohesion of the taxation rules is revealed. The provision of the VAT Act excludes the application of the provisions of the CIT Act. This in turn raises the tax risk. The purpose of the considerations in this article is to identify the source of the tax risk resulting from tax incohesion and to try to answer the question of how this risk can be minimized. Design/Methodology/approach – In the analysis, the author refers to tax regulations, tax individual interpretations and administrative court cases. Findings – The author indicates that this risk can be minimized by applying advance pricing arrangements or amending the VAT Act by introducing a vat grouping instrument. Originality/value – The value of the article is a cross-section analysis of the provisions of the tax capital group – not only in terms of income tax but also from the point of view of VAT regulations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).
2.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2006.
3.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007.
4.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008.
5.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009.
6.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010.
7.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011.
8.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2012.
9.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2013.
10.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2014.
11.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015.
12.Interpretacja indywidulana z dnia 6 lipca 2006 r., 1471/NUR2/443-150/2/06/JP.
13.Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2013 r., ILPB3/423-89/13-2/AO.
14.Kośmider, A. (2000). Podatkowe grupy kapitałowe. Zasady opodatkowania w 2000 r. i 2001 r. Doradca Podatnika, 12, 7.
15.Lewandowski, K., Fałkowski P. (2012). Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
16.Litwińczuk, H. (1995). Opodatkowanie koncernów, Przegląd Podatkowy, 2, 22.
17.Martini, J. (red.) (2011). Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz. Wrocław: Unimex.
18.Massin, I., Vyncke, K. (2009). EC Communication on VAT Grouping: An Attempt to Harmonize or to Restrict the Use of Group Registration? International VAT Monitor, 11/12, 454–461.
19.Nowak, A. (red.) (2015). Podatkowa grupa kapitałowa. Warszawa: C.H. Beck.
20.Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 27 kwietnia 2007 r. – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7598 w sprawie tzw. grup VAT-owskich.
21.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008b). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48–58.
22.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008a). Zarządzanie podatkami. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
23.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).
24.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
25.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
26.Wawrzyniak, B. (red.) (2002). Polskie grupy kapitałowe: perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
27.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
28.Wyrok NSA z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 7891/02.
29.Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 155/11.
30.Wyrok NSA z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
31.Wyrok NSA z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
32.Wyrok NSA z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 688/12.
33.Wyrok NSA z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1536/12.
34.Wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1351/13.
35.Wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1579/13.
36.Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1778/13.
37.Wyrok NSA z dnia 16 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 1579/13.