Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
2 (1-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna


(THE QUALITY OF TAX SYSTEMS AND THEIR PERFORMANCE)
9 (7-15) Adam Adamczyk, Sławomir Franek More
2.

Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych


(SIGNIFICANCE OF VERTICAL AND HORIZONTAL JUSTICE IN THE LINEAR CONTEXT AND PROGRESSIVE RATE OF PROFESSIONAL TAX FROM)
12 (17-28) Monika Pasternak-Malicka More
3.

Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu


(ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECT OF THE TAX – SKETCH OF THE PROBLEM)
9 (29-37) Jolanta Iwin-Garzyńska More
4.

Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania


(VALUE ADDED TAX EVASION – IDENTYFYING THE CAUSES OF PHENOMENON IN POLAND AND DETERMINIG THE EFFECTS OF ITS OCCURANCE)
11 (41-51) Danuta Zawadzka More
5.

Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania


(TAX CAPITAL GROUP ON THE BASIS OF GOODS AND SERVICES TAX – THE RISK OF ESTIMATING THE TAX BASE)
13 (53-65) Joanna Szlęzak-Matusewicz More
6.

Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych


(STATISTICAL CLASSIFICATION OF GOODS AND THE CHOICE OF THE VAT RATE FOR FOOD PRODUCTS)
10 (67-76) Lidia Peretiatkowicz, Michał Wojtas More
7.

Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej


(RATE OF TAX ON GOODS AND SERVICES IN POLAND AND REALIZATION OF TAX OPTIMIZATION)
9 (77-85) Magdalena Jarczok-Guzy More
8.

Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości


(TAX PREFERENCES AS AN ELEMENT OF LOCAL TAX POLICY – AS SEEN IN TAXATION OF ENTREPRENEURS WITH PROPERTY TAX)
11 (89-99) Katarzyna Święch- Kujawska More
9.

Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach


(TAX CARD AS A STIMULATOR OF MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MUNICIPALITIES)
10 (101-110) Arkadiusz Żabiński More
10.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin


(TAXATION OF PROPERTY TAXES ON WIND FARMS. SOME TAX AND ECONOMIC ASPECTS OF MUNICIPALITIES)
18 (111-128) Stefan Babiarz More
11.

Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości


(TAX LAW EROSION ON EXAMPLE OF REAL ESTATE TAX)
10 (129-138) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz More
12.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej


(BUSINESS TAXATION FORM AS AN INSTRUMENT FOR TAX OPTIMIZATION)
10 (141-150) Michał Sosnowski More
13.

Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej


(THE STRUCTURE OF LABOR COSTS IN THE SELECTED EU COUNTRIES)
10 (151-160) Rafał Rosiński More
14.

Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania


(MEANING OF ACCOUNTING BOOKS IN DETERMINING THE TAX BASE FOR INCOME TAX)
8 (161-168) Jolanta Iwin-Garzyńska More
15.

Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku


(RISKS IDENTIFICATION IN THE TRANSFER PRICES DOCUMENTATION – CASE STUDY)
9 (171-179) Marcin Stępień More
16.

Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych


(PRINCIPLES OF ALLOCATING PROFIT TO A PERMANENT ESTABLISHMENT TAKING INTO ACCOUNT THE CONTEXT OF TRANSFER PRICING)
8 (181-188) Lidia Peretiatkowicz, Michał Wojtas More
17.

Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce


(THE IMPACT OF BANK TAX ON MARKET VALUE OF COMMERCIAL BANKS IN POLAND)
13 (189-201) Paweł Witkowski More