Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(MEANING OF ACCOUNTING BOOKS IN DETERMINING THE TAX BASE FOR INCOME TAX)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: accounting books income tax reliability
Year of publication:2017
Page range:8 (161-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – Accurate determination of the tax base for income tax requires the adequate tools, which include the accounting books. Design/Methodology/approach – Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings – Presents essence of accounting books in calculating the tax base for income tax on the background of the theory of tax. Originality/value – As a result of the research are shown the definitions of the tax in light of the science of finance and accounting and category of the reliability of accounting books.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
2.Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
3.Dzwonkowski, H. (red.) (2010). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Dzwonkowski, H., Zgierski, Z. (2006). Procedury podatkowe. Warszawa: Difin.
5.Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
6.Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
7.Gmytrasiewicz, M., Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
8.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
9.Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
10.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117–133.
13.Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jaruga (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
14.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483.
15.Malinowski, D.M. (2006). Badanie ksiąg podatkowych w kontroli i postępowaniu podatkowym. Przegląd Podatkowy, 9, 3–4.
16.Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999.
17.Olszowy, W. (1994). Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
19.Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu (s. 1–17). Katowice, za: Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007).
20.MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
21.Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
22.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
23.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
24.Wilk, J., Zagrodnik, J. (2007). Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
25.Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: FRRwP.
26.Wyrok NSA z dnia 21 listopada 1996 r., SA/Rz 1149/95.
27.Wyrok NSA z dnia 21 listopada1996 r., SA/Rz 1149/95, za: Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
28.Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r. sygn. Akt I SA/Gd 879/08, publ. Lex 786725.
29.Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r. sygn. Akt I SA/Gd 1032/15.
30.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 2025/2006, Omega LEX 279065.