Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(VALUE ADDED TAX EVASION – IDENTYFYING THE CAUSES OF PHENOMENON IN POLAND AND DETERMINIG THE EFFECTS OF ITS OCCURANCE)

Authors: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska
Keywords: VAT evasion from taxation tax gap country budget
Year of publication:2017
Page range:11 (41-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – Defining tax evasion in the light of existing system regulations, identifying the causes of this phenomenon and determining the scale of its occurrence in Poland. Design/Methodology/approach – The study was based on a literature survey on VAT, an analysis of existing VAT regulations. The scale of the tax evasion phenomenon is based on existing estimates of the VAT gap (Institute for Advanced Studies, PricewaterhouseCoopers). Findings – The VAT gap in Poland is relatively large compared to EU countries. Its size influences the state of public finances. In the years 2007–2013 the gap was lower than the deficit of the public finance sector and in the following years it exceeded its value. Reducing the gap between theoretical and real VAT revenues can thus have a significant impact on deficit reduction and even a surplus. Originality/value – The VAT gap is a fundamental measure of the efficiency of enforcement of VAT charges and the compliance of taxpayers with their fiscal obligations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baran, J., Sawulski, J. (2016). Z dala od równowagi – ewolucja finansów publicznych w Polsce w latach 2004–2014. IBS Policy Paper, 3.
2.Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: Difin.
3.Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, (wyd. 3). Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Duży, J. (2013). Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Filip, P. (2009). Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, 15, za: Głuchowski J. (2005). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
6.Gomułowicz, A. (2008). Postawy wobec opodatkowania. W: A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe (wyd. IV) (s. 259–268). Warszawa: LexisNexis.
7.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-800_en.htm (21.01.2017).
8.Kaczmarzyk, J., Pyka, A. (2013). Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw. W: B. Ciupek, T. Famulska (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw (s. 23–24). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9.Klonowska, A. (2008). Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 778, 221.
10.Leoński, W. (2013). Zjawisko uchylania się od opodatkowania w grupach społeczno-zawodowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 157–167.
11.Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków. Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12.Novysedlak, V., Palkovicova, J. (2012). The estimate of the value added tax revenue loss. Institute for Financial Policy (IFP), The Ministry of Finance of the Slovak republic, March 2012, s. 7.
13.Pasieczna, E. (2011). Przyczyny zjawisk unikania i uchylania się od opodatkowania. Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181, 457–466.
14.Pasternak-Malicka, M. (2013a). Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy. Modern Management Review, 18, (20/1).
15.Pasternak-Malicka, M. (2013b). Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej. Humanities and Social Sciences, 18 (20/1), 55–67.
16.Pauch, D. (2015). Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 635.
17.Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Sowiński, R. (2009). Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
19.Sowiński, R. (2012). Dlaczego podatnicy uchylają się od opodatkowania? Przegląd Ekonomiczny, 5.
20.Spoz, A. (2012). Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 237–146.
21.Straty Skarbu Państwa w VAT. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf, s. 5 (27.05.2013).
22.Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (2016). Warszawa: Institute for Advanced Studies.
23.Szlęzak-Matusewicz, J. (2013). Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
24.Tratkiewicz, T. (2016). Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 94.
25.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm., Art. 119a, § 1.
26.Walczak, B. (2008). Reakcje podatników na obowiązek podatkowy. W: L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, System podatkowy Polski (s. 191–198). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
27.Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Sprawy przedłożone przez Komisję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r. Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_pl.pdf, s.1 (28.10.2016).
28.Wojtowicz-Janicka, K. (2012). Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie. W: Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
29.Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2014 r. i prognoza na 2015 r. (2015). PricewaterhouseCoopers.
30.Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 2016 r. (2016). PricewaterhouseCoopers.
31.Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse, 3 (2), 35–50.
32.Żabska, M. (2013). Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 61.