Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
(TAX PREFERENCES AS AN ELEMENT OF LOCAL TAX POLICY – AS SEEN IN TAXATION OF ENTREPRENEURS WITH PROPERTY TAX)

Authors: Katarzyna Święch- Kujawska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: entrepreneurs tax preferences property tax
Year of publication:2017
Page range:11 (89-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to determine whether and to what extent local government units, within the framework of local tax policy, can and whether they actually do influence the reduction of the tributary burden of entrepreneurs. Design/methodology/approach – In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations, output of doctrine and judicatory. Findings – Analyze and evaluate specifity of the taxation of entrepreneurs with property tax. Originality/value – The measurement performance lead to a conclusion that one of the characteristic features of the tax is the adoption of specific rules regarding the taxation of taxable objects related to or occupied for the purpose of carrying out economic activity. At the same time, one can notice taxation of those to a wider extent and with higher tax rates.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, B. (red.) (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
2.Etel, L. (2004). Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok: Temida 2.
3.Etel, L. (2005). Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Warszawa: C.H. Beck.
4.Glumińska-Pawlic, J. (2003). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
5.Hołyst, B. (red.) (2005). Wielka encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
6.Kostecki, A. (1985). Elementy konstrukcji instytucji podatku. W: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. III. Warszawa: Ossolineum.
7.Miemiec, W. (2005). Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych. Wrocław: Kolonia Limited.
8.Nykiel, W. (1998). Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia). W: Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego (s. 173–180). Toruń: TNOiK.
9.Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Ostaszewski, J., Fedorowicz, Z., Kierczyński T. (red.) (2004). Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Warszawa: Difin.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną – program pomocowy nr SA.41495 (2015/X) (Dz.U. z 2015 r., poz. 174).
12.Serwacki, J. (2009). Polityka podatkowa. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (s. 529–534). Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
13.Sobol, E. (red.) (2000). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Uchwała nr LXIII/377/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe inwestycje na terenie miasta Świnoujścia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 49, poz. 1039).
15.Uchwała nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 81, poz. 1319 z późn. zm.).
16.Uchwała nr XlV/660/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2824).
17.Uchwała nr XXIV/574/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4614).
18.Uchwała nr XVII/408/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1347).
19.Uchwała nr XXVII/690/17 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1059).
20.Ustawa z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).
21.Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
22.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).