Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECT OF THE TAX – SKETCH OF THE PROBLEM)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: tax economics and finance tax evasion clause
Year of publication:2017
Page range:9 (29-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – Emphasize the importance of economic effects of taxation in the enterprise. Design/Methodology/approach – Methods of analysis of literature and critical analysis of the norms of tax law, rulings and judgments. Findings – Presents the essence and importance in the system of corporate taxation economic calculates tax. Originality/value – Original presentation of the economic aspect of the tax.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ashton, D.J. (1991). Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation. Journal of Business Finance and Accounting, 18, 465–482.
2.Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd 5. Warszawa: LexisNexis.
3.Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
4.Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
5.Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
6.Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
7.Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
8.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
9.Iwin-Garzyńska, J. (2004). Empirical Verification of Depreciation Tax Shield Theory in Conditions of Polish Economy in Transformation. Ekonomia, 15.
10.Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
11.Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Marsden, K. (1983). Links Between Taxes and Economics Growth; Same Empirical Evidense. Washington: World Bank Working Papers No. 605.
13.Mączyńska, E. (2009). Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (Analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 549. Ekonomiczne Problemy Usług, 39.
14.Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 3 (53), 433–443.
15.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 3 (48), 261–297.
16.Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.
17.Penc, J. (1997). Leksykon Biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
18.Rybarski, R. (1935). Nauka o skarbowości. Warszawa: Zakład Drukarski F. Wyszyński i S-ka.
19.Rabushka, A. (1987). Tax Policy and Economic Growth in Advanced Developing Nations U.S. Waszyngton: Agency for International Development 1987.
20.Schall, L.D., Haley, Ch.W. (1991). Introduction to Financial Management. New York: McGraw-Hill International Editions.
21.Smith, A. (2007). Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Stankiewicz, W. (2010). Instytucjonalizm o zarządzaniu: Nobliści z ekonomii w roku 2009. Ekonomista, 4.
23.Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (rozdz. 14). Warszawa: Difin.
24.Swatler, L. (1985). Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki). Prace z zakresu finansów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192.
25.Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE