Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
(THE STRUCTURE OF LABOR COSTS IN THE SELECTED EU COUNTRIES)

Authors: Rafał Rosiński
Politechnika Koszalińska
Keywords: labor costs tax wedge European Union
Year of publication:2017
Page range:10 (151-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – Analysis of the labor costs structure in the selected EU countries and the possibility of their equivalence between countries. Design/Methodology/approach – The introductory part was used by the analysis of literature and legal acts, while the empirical part used the method of examining documents based on official OECD reports and author calculations. Findings – Analysis of the labor cost structure in selected EU countries showed that it varies in different European Union countries and depends on the socio-economic policy of the country, i.e. the social security system and the level and structure of income tax. Originality/value – When analyzing labor costs, it is important to pay attention first to the minimum and average levels of wages and the level of non-wage costs in the individual countries, because they mainly determine the real cost of work charged by the employer.
Download file

Article file

Bibliography

1.Eurofound (2017). Statutory minimum wages in the EU 2017. Dublin.
2.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php.
3.Furmańska-Maruszak, A. (2013). Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/4.
4.Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 (2013). Warszawa: GUS.
5.Labour taxes and employement in the EU-8 (2005). World Bank EU-8: Quarterly Economic Report.
6.Makowski, K. (2000). Koszty pracy – instrument zarządzania. Warszawa: Poltext.
7.OECD (2017). Explanatory notes to the OECD databases. Taxing Wages 2017.
8.Polarczyk, K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych: Infos nr 17.
9.Triplett, J.E. (1983). The Measurement of Labor Cost. Chicago: National Bureau of Economic Reasearch.
10.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1056).
11.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r., nr 1, poz.1, z późn. zm.).
14.Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 z późn. zm.).