European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.19-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 19, 3/2016
The economic dimension of the impact of sector exclusions for the processes of shaping the structure and the amount of communication compensations granted by the insurance companies in Poland and the European Union

Authors: Wojciech Lewicki
West Pomeranian University of Technology
Keywords: EU regulations sectoral exemptions the cost of repair risk management insurance crime process approach
Year of publication:2016
Page range:7 (51-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

According to the existing legal regulations, car repair due to the accident damage is not the manufacturer’s warranty, in connection with this fact in such cases the insurance company thanks to the relevant EU regulations refunding the repair costs can also apply other categories of parts than the original ones during the process of eliminating the damage, what is reflected both in the economic and process terms. Although from the moment of conducting the mentioned legal regulations almost ten years have passed, in literature there is no subject of publication, which would in the clear, available and at the same time interdisciplinary manner describe the nature of relationships between the new categories of the spare parts and the process of eliminating the damages, especially in the strictly economic terms. Therefore, the aim of the article is an attempt to measure the economic impact of the EU regulations in the form of sectoral exemptions on the processes of shaping the structure an levels of the communication compensations paid. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych.(2010) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa.s 15.
2.Creutzig J. (2003a) EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin s.33.
3.Creutzig J. (2002 b)Was ist neu, was bleibt? Ein Vergleich zwischen der Kfz GVO 1475/95 und der Kfz-GVO 1400/2002 . W: Dies (Hrsg.), GVO 2002. Ottobrunn.s.15.
4.Lewicki W, (2010a). Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin.s.66.
5.Lewicki W. (2013b).,Wpływ poszczególnych kategorii części zamiennych na koszty napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce. Seminarium koszty i ceny w transporcie Aspekty teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.s.16.
6.Lewicki W. (2014c)., Dostępność poszczególnych kategorii części zamiennych jako determinant wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej studium przypadku- oc szkoda majątkowa na mieniu. Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin. s.56-57.
7.Lewicki W. (2014d)Prawne, techniczne, ekonomiczne aspekty wprowadzenia wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce- studium przypadku problematyka części zamiennych. Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie - LogiTrans 2014. Szczyrk, 7-10 kwietnia s.80.
8.Lewicki W. (2014e) Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w polsce- nowy charakter części zamiennych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSPORT 2014" Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie" Kazimierz Dolny 5–7 maja s.120.
9.Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2014 r. (2014).KNF Warszawa.s.9.
10.Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja (2010) r.s.2-4.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października (2010) r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315, s.3-5.