Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Banking cybercrime and counteracting measures)

Authors: Mariusz Czyżak
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Keywords: cybercrime electronic banking
Year of publication:2016
Page range:9 (203-211)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Cybercrime in the banking sector is one of the most dangerous form of the contemporary crimes. It includes inter alia criminal actions such as: phishing, skimming, hacking, spoofing and sniffing. To prevent or combat cybercrimes in the banking sector banks’ organizational and technical solutions or rules of criminal law against cybercrime perpetrators are used.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boczoń W., Coraz więcej przestępstw w bankowości. Oto dane Komendy Głównej Policji, www.bankier.pl [dostęp 8.01.2016].
2.Crimeware: the silent epidemic. Malware evolves to focus on obtaining financial re-turns, www.pandasecurity.com [dostęp 8.01.2016].
3.Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo finansowe
4.w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elek-troniczną. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, War-szawa.
5.Iwański W. (2014), Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych, Warszawa.
6.Kwaśniewski P., Leżoń K., Szwajkowska G., Woźniczka F. (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
7.Komisja Nadzoru Finansowego (2013), Rekomendacja D dotycząca zarządzania ob-szarami technologii informacyjnej i środowiska teleinformatycznego w bankach, War-szawa.
8.Mikołajczyk K. (2014), Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektro-nicznej – skimming, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 10.
9.NetB@nk (2015), Raport: bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, III kwar-tał 2015 r., zbp.pl [dostęp 8.01.2016].
10.Phishing, www.kaspersky.pl [dostęp 8.01.2016].
11.Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
12.Staszczyk M. (2015), Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestęp-czości, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 1.
13.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, ze zm.).
14.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 128, ze zm.).
15.Wasilewski J. (2013), Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.