Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
(Changes in competitiveness of labour resources of the Visegrad Group countries after joining the European Union)

Authors: Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania
Keywords: labour resources productivity competitiveness gross earning Visegrad Group countries
Year of publication:2018
Page range:11 (335-345)
Klasyfikacja JEL: E24 E32 J21 J24 J31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is analysis of changes in competitiveness of labour resources of the Visegrad Group countries in relations to 15 countries of so-called „old” UE (before enlargement in 2004). The hypothesis of the article is that the competitiveness of labour resources of the Visegrad Group countries decreased after joining the European Union. The proportion productivity (GDP per 1000 employed) to labour costs (annual gross earnings) was accepted as a gauge of the competitiveness. To verify the hypothesis, data published by Eurostat were used. They were analysed mainly from the perspective of percentage changes in the compared values. The obtained results indicate that the hypothesis is true in case of the Czech Republic, Hungary and Poland, while in the case of Slovakia, the competitiveness of labour resources increased compared to the EU-15.
Download file

Article file

Bibliography

1.Atkinson, R.D. (2013). Competitiveness, Innovation and Productivity: Clearing up the Confusion. The Information Technology & Innovation Fundation. Pobrano z: http://www2.itif.org/2013-competitiveness-innovation-productivity-clearing-up-confusion.pdf (2.02.2018).
2.Bartosik, K. (2005). Handel zagraniczny a zatrudnienie (ujęcia teoretyczne). Ekonomista, 2, 191–213.
3.Bogdanienko, J. (2006). Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. W: J. Bogdanienko (red.), Firma w otoczeniu globalnym (s. 11–36). Toruń: Dom Organizatora. Borkowska, S. (2001). Strategie wynagrodzeń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
4.Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak R. (2006). Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Ekonomista, 2, 187–204.
5.Kryńska, E. (2004). Globalizacja a rynek pracy. W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki (s. 90–102). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Martin, R.L. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge.
7.Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. (2006). Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. Boston: McGraw-Hill Irwin.
8.Pawlak, Z. (2003). Personalna funkcja fi rmy. Procesy i procedury kadrowe. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Porter, M.E., Ketels, C.H.M. (2003). UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. DTI Economic Paper, 1–55.
10.Próchniak, M. (2006). Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych. Ekonomista, 3, 305–345.
11.Užík, M., Vokorokosová, R. (2007). Labour productivity as a factor of competitiveness – a comparative study. Národnohospodářsky Obzor, 3, 58–68.
12.Yussof, J., Ismail, R. (2002). Human resource competitiveness and infl ow of foreign direct investment to the ASEAN Region. Asia-Pacifi c Development Journal, 1 (9), 89–107.