Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
3 (3-5) --- More
1.

Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych


(Internationalization indicators and performance of Polish international new ventures)
11 (7-17) Ewa Baranowska-Prokop, Tomasz Sikora More
2.

Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty


(Entrepreneurship of young people in podkarpackie voivodeship – selected aspects)
10 (19-28) Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk, Kamila Tęcza More
3.

Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?


(Determinants of entrepreneurials intentions – does gender matter?)
14 (29-42) Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior More
4.

Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową


(Tthe influence of unauthorized distribution channels on the firm industry)
12 (43-54) Sławomir Czetwertyński More
5.

Comprehensive risk management in a business

11 (55-65) Ireneusz Drabik More
6.

Skills and willingness to buy insurance policies

9 (67-75) Maria Forlicz More
7.

Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy


(Discounting of deferred profits and losses in view of the prospect theory)
12 (77-88) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński More
8.

Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel

12 (89-100) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński, Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz More
9.

Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę


(Factors hindering the effective impact of fiscal policy on the economy)
12 (101-112) Tomasz Grabia More
10.

Financial risk evaluation for international supply chain projects

10 (113-122) Marcin Halicki, Andreas Uphaus More
11.

Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku


(Impact of the Family 500 Plus program on the living standards of households bringing up children and their self-esteem (on the example of Poland in 2016))
15 (123-137) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak More
12.

Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)


(Regional aspects of the labor market – example of the lubuskie voivodeship (2011–2016))
24 (139-162) Wacław Jarmołowicz, Łukasz Ziębakowski More
13.

Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw


(Cartels and patents, and R&D expenditures of companies)
12 (163-174) Adam Karbowski, Jacek Prokop More
14.

Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce


(Mercantilism concepts in contemporary economy)
10 (175-184) Katarzyna Kłosowicz-Toborek More
15.

Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim


(Post-state farm poviats - precariat in the West Pomeranian voivodeship)
12 (185-196) Danuta Kopycińska More
16.

Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny. Model matematyczny


(Equilibrium and business cycle. Mathematical model)
15 (197-211) Robert Kruszewski More
17.

Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?


(Does macroeconomics have to have microeconomic founations?)
16 (213-228) Marian Noga, Beniamin Noga More
18.

Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?


(Is the structure of working in the industry in Poland changes?)
11 (229-239) Mariusz Nyk More
19.

Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego


(Analysis of the level and structure of the foreign exchange reserves of the Swiss National Bank)
12 (241-252) Ireneusz Pszczółka More
20.

Seasonality of the total number of the workers in Poland

11 (253-263) Kamila Radlińska, Maria Klonowska-Matynia More
21.

Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia


(Evaluation of the accuracy of healthcare maps forecasts in the context of supply management of selected services in health care)
12 (265-276) Karolina Sobczyk, Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Dorota Szałabska More
22.

Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930


(Institutional transformations on the drug market in Poland in the years 1920–1930)
12 (277-288) Jakub Sukiennik More
23.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji


(The countries of Central and Eastern Europe. From transformation and integration to globalization)
11 (289-299) Stanisław Swadźba More
24.

Structural changes in employment – opportunities and threats for the situation of women on the labour market

12 (301-312) Grażyna Węgrzyn More
25.

Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce


(Public aid and investments of entreproses in Poland)
12 (313-324) Maciej Woźniak More
26.

Państwo socjalistyczne w poglądach Hayeka i Schumpetera


(The socialist state in Hayek’s and Schumpeter’s views)
10 (325-334) Urszula Zagóra-Jonszta More
27.

Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej


(Changes in competitiveness of labour resources of the Visegrad Group countries after joining the European Union)
11 (335-345) Mariusz Zieliński More
28.

Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów


(Relations with subordinates, management styles and managerial attitudes)
17 (347-363) Ireneusz Żuchowski More