Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku
(Impact of the Family 500 Plus program on the living standards of households bringing up children and their self-esteem (on the example of Poland in 2016))

Authors: Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny

Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny
Keywords: households households’ living standards inequalities in living standards educational services
Year of publication:2018
Page range:15 (123-137)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the results of household surveys in Poland regarding selected conditions for the households self-esteem of theirs financial situation. In particular, the childcare benefit implemented in April 2016 under the Family 500+ program was included. In the paper a comparative analysis of the relationship between self-esteem and income, consumption expenditure and selected characteristics of farms belonging to the group of raising children was conducted. The analysis showed that there is a strong dependence of the assessment of the own economic situation of households on both the obtained income and consumer spending. Income from parental benefit proved to be an important factor in improving the socio-economic situation of households with children, and as a result it influenced the self-assessment of their financial situation. The increased income of this group of households, to a small extent, affected the change in the structure of consumer spending. The methods of statistical analysis were used in the research. There were used data from panel surveys of households budgets in Poland in 2016 conducted by the Central Statistical Office in Warsaw.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Słaby, T., Witek, J. (2013). Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
3.Golinowska, S. (1997). Polska bieda II. Kryteria – ocena – przeciwdziałanie. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
4.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2013). Determinanty i przejawy wzrostu dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie 1994–2010. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i ich przyczyny (s.79–95). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
5.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2014). Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004–2012. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2 (35), 311–327.
6.Łangowska, U. (1993). Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsumpcji w Polsce w latach 1970–1990 w układzie przestrzennym. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
7.Warzywoda-Kruszyńska, W., Kośmiński, E., Januszek, H. (red.) (2001). Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.