Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)
(Regional aspects of the labor market – example of the lubuskie voivodeship (2011–2016))

Authors: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Finansów

Łukasz Ziębakowski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Finansów
Keywords: regional labour market employment unemployment wages labour costs
Year of publication:2018
Page range:24 (139-162)
Klasyfikacja JEL: J11 J21 J24 J31 J32 J64
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the present article is presentation, analysis and assessment of regional labour market in Lubuskie Province in the years 2011–2016. Statistical and economic analysis is focused on main aspects of labour market functioning, such as the level, dynamics and structure of employment, the phenomenon of incomplete exploitation of labour resources which takes the form of unemployment, as well as the level and dynamics of remuneration and labour cost. The research performed leads to the conclusion that Lubuskie Province is a region of low employment on nationwide scale. Furthermore, Lubusian labour market is characterized by low unemployment level (unemployment rate comparable to national average) and lower though gradually growing wages and labour costs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciszak, P. (2018). Aktywność zawodowa młodych kobiet spada. Niezbędna reforma 500+. Pobrano z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-aktywnosc-kobiet-gus,18,0,2397714.html (8.02.2018).
2.Dworak, E., Grabia, T., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowska. W. (2014). Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Furmańska-Maruszak, A. (2012). Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce (wybrane aspekty). W: D. Kotlorz (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce (s. 37–48). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.GUS (2008–2016). Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008–2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/6UF7iB (8.02.2018).
5.GUS (2008–2018). Komunikaty i Obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Polsce. Archiwum. Pobrano z: https://goo.gl/RXJK7t (5.02.2018).
6.GUS (2011–2017). Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2011–2017. Główny Urząd Statystyczny Pobrano z: https://goo.gl/AEYctx (2.02.2018).
7.GUS (2016). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/NiMjNX (2.02.2018).
8.GUS (2017). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/bHQa41 (4.02.2018).
9.Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
10.Hozer-Koćmiel, M., Zimoch, U. (2012). Podobieństwa i różnice sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach WINNET8. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 163–177.
11.Jarmołowicz, W. (2014). Zatrudnianie i bezrobocie w gospodarce. W: W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii (s. 126–133). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
12.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2007). Wynagrodzenia za pracę i ich rola w motywowaniu do pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka (s. 107–131). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
13.Jarmołowicz, W., Kuźmar, S. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie – na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000–2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35/2, 329–343.
14.Kalinowska-Sufinowicz, B. (2013). Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec praw kobiet. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
15.Kołodziejska, E. (2015). Dynamika sytuacji zawodowej absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań absolwentów roczników 2005–2013. Rocznik Lubuski, 41/2, 183–197.
16.Kotlorz, D. (2007). Ekonomia rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
17.Kwiatkowska, W. (2007). Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Pilc, M. (2014). Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993–2012. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
19.Smarzewska, A., Melaniuk, E., Dymicka, A., Szepeluk, A. (2017). Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów. Humanities and Social Sciences, 2 (24), 273–285.
20.Szaban, J. (2016). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
21.Szydlik-Leszczyńska, A. (2012). Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania. Warszawa: Difin.
22.US Zielona Góra (2011–2017). Roczniki statystyczne województwa lubuskiego 2011–2017.
23.Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Pobrano z: https://goo.gl/Pw7Ty4 (2.02.2018).
24.Ustawa (2016). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. DzU 2016, poz. 195.
25.Woźniak, B. (2008). Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992–2003. W: W. Jarmołowicz (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy (s. 51–70). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
26.Woźniak-Jęchorek, B. (2016). Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
27.Zaborniak, M. (2014). Ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe. Wymagania i ograniczenia. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (5), 258–263.
28.Zieliński, M. (2012). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.