Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Relations with subordinates, management styles and managerial attitudes)

Authors: Ireneusz Żuchowski
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Keywords: manager entrepreneurship relations management styles
Data publikacji całości:2018
Page range:17 (347-363)
Klasyfikacja JEL: M12 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An entrepreneurial manager is characterized by the ability to take advantage of emerging business opportunities and possibilities. The theoretical part of the article discusses attitudes characterising entrepreneurial managers and the signifi cance of the manager’s relationship with subordinates. The results of own research on the attitudes of managers in the context of their relations with subordinates and management styles are presented. The aim of the research was to assess the level of entrepreneurship of SME managers in the context of management style and their relations with subordinates.
Download file

Article file

Bibliography

1.Behrens, J., Patzelt, H. (2016). Corporate Entrepreneurship Managers’ Project Terminations: Integrating Portfolio-Level, Individual-Level, and Firm-Level Effects. Entrepreneurship Theory and Practice, 1042-2587, 815–842. DOI: 10.1111/etap.12147.
2.Borkowski, S., Żelechowski, J. (2011). Kierowanie i przywództwo w szpitalu. W: J. Stepniewski, P. Karnieja, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach (s. 236–248). Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Chen, J., Nadkarni, S. (2017). It’s about Time! CEOs’ Temporal Dispositions, Temporal Leadership, and Corporate Entrepreneurship. Administrative Science Quarterly, 1 (62), 31–66.
4.Chen, Y., Tang, G., Jin, J., Xie, Q., Li, J. (2014). CEOs’ Transformational Leadership and Product Innovation Performance: The Roles of Corporate Entrepreneurship and Technology Orientation. Journal of Product Innovation Management, 31 (S1), 2–17.
5.Czerniachowicz, B. (2011). Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 197–206.
6.Evans, D. (red.) (2004). Supervisory management: Principles & Practice. 5th Edition Thomson.
7.Farey, P. (1993). Mapping the leader/manager. Management Education and Development, 24/2, 109–121.
8.Fołtyn, H. (2006). „Siatka kierownicza” w praktyce menedżerskiej. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW, 2, 83–97. Pobrano z: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/fi les/artykuly/sim_2006_2_foltyn.pdf (28.01.2018).
9.Hortoványi, L. (2012). Entrepreneurial Management. Corvinus University of Budapest Department of Strategic Management Published by AULA Kiadó Kft. Pobrano z: http://mek.oszk.hu/11400/11406/11406.pdf (28.01.2018).
10.Kaczmarek, B. (2013). Współczesne wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwami. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
11.Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
12.Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J. (2013). Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 29–40.
13.Kosendiak, J., Hyjek, K., Nowak, A., Kosendiak, M., Witkowski, K. (2016). Style kierowania trenerów i instruktorów sportowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 193–206.
14.Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., Bishop, J.W. (2005). Managers’ Corporate Entrepreneurial Actions and Job Satisfaction. International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 275–291.
15.Lichtarski, J. (red.) (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
16.Łochnicka, D. (2015). Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej. Management Sciences / Nauki o Zarządzaniu, 4 (25), 60–77.
17.Martins da Silva, F. (2010). Teoria leader member exchange – LMX: Uma Avaliação da qualidade da relação entre líder-liderado à serviço da formação de líderes. ISCTE Business School, Instituto Universitario de Lisboa, Setembro 2010 (Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde).
18.Mosadegh Rad, A.M., Yarmohammadian, M.H. (2006). A study of relationship between managers’ leadership style and employees’ job satisfaction. Leadership in Health Services, 2 (19), 11–28.
19.Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje. Warszawa: Difin.
20.Mustafa, M., Lundmark, E., Ramos, H.M. (2016). Untangling the Relationship between Human Resource Management and Corporate Entrepreneurship: The Mediating Effect of Middle Managers’ Knowledge Sharing. Entrepreneurship Research Journal, 3 (6), 273–295.
21.Mustafa, M., Martin, L., Hughes, M. (2016). Psychological ownership, job satisfaction, and middle manager entrepreneurial behavior. Journal of Leadership and Organizational Studies, 3 (23), 272–287. Pobrano z: https://dspace.lboro.ac.uk/dspacejspui/bitstream/2134/24331/3/JLOS_Revision_Final_R2_tEI-mm%20Accepted.pdf (28.01.2018).
22.Mustafa, M., Richards, J.J., Ramos, H.M. (2013). High performance human resource practices and corporate entrepreneurship: the mediating effect of middle managers knowledge collecting and donating behaviour. Asian Academy of Management Journal, 2 (18), 17–36.
23.Neetha, V.K., Goud, N., Princy, T. (2015). Impact of leadership role perspective on conflict resolution styles: A study on small and medium sized entrepreneurs of Karnataka State in India. Journal of Global Entrepreneurship Research, 4 (5), 1–20.
24.Olechnowicz-Czubińska, M. (2014). Style kierowania menedżerów na przykładzie firmy pożyczkowej Partner Pożyczki Sp. z o.o. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 62, 115–126.
25.Oleksyn, T. (1997). Sztuka kierowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego.
26.Pluto, A. (2016). Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 419, 158–165.
27.Roślak-Olczyk, M. (2015). Motivation and effective team building. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 3/3 (16), 237–252.
28.Sadler, P. (2003). Leadership. 2nd edition. London & Sterling VA: Kogan Page.
29.Sarin, S., O’Connor, G.C. (2009). First among Equals: The Effect of Team Leader Characteristics on the Internal Dynamics of Cross-Functional Product Development Teams. Journal Product Innovation Management, 26, 188–205.
30.Schmelter, R., Mauer, R., Börsch, C., Brettel, M. (2010). Boosting corporate entrepreneurship through HRM practices: Evidence from German SMEs. Human Resource Management, 4 (49), 715–741.
31.Srivastava, N., Agrawal, A. (2010). Factors supporting corporate entrepreneurship: an exploratory study. The Journal of Business Perspective, 3 (14), 163–171.
32.Srivastava, P.C. (2016). Leadership styles in western & eastern societies and its relation with organizational performance. The Journal of Management Awareness, 1 (19), 60–76.
33.Stojanović Aleksić, V., Stanisavljević, M., Bošković, A. (2016). The interdependence of leader-member exchange relation and the leadership style: research in Serbian organisations. Economic Themes, 3 (54), 363–383.
34.Szilagyi, A.D., Sims Jr., H.P. (1974). An Exploration of the Path-Goal Theory of Leadership in a Health Care Environment. Academy of Management Journal, 4 (17), 622–634.
35.Tokarski, S. (1997). Kierowanie ludźmi. Koszalin: Wydawnictwo Miscellanea.
36.Wojnarowska, A., Winiarska, A. (2011). Style kierowania i ich determinanty. W: B. Czerniachowicz, B. Kryk (red.), Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku (s. 173–183). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
37.Wyszkowska, Z. (2014). Style kierowania a przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3 (39), 282–293.
38.Wyszkowska, Z., Jakubczak, A., Doering, M. (2015). Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 9, 111–121.
39.Żuchowski, I. (2015). Management Styles of Polish Managers. International Journal in Economics and Business Administration, 1 (3), 38–53. Pobrano z: http://www.ijeba.com/documents/papers/2015_1_p3.pdf (28.01.2018).
40.Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją. Problemy Profesjologii, 1, 21–40.