Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (31) 2015
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland

Authors: Justyna Cieplik
University School of Physical Education in Wrocław

Julita Markiewicz-Patkowska
Wrocław School of Banking in Wrocław

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław
Keywords: school tourism high school optional classes teacher’s personal profile
Year of publication:2015
Page range:28 (259-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the study is to recognize the expectations of high school students with regard to various forms of school tourism, and with the school tourism teacher’s personality. The study was performed during the second semester of 2009–2010 school year among 250 students of selected high schools in Wrocław, Poland. The method of the diagnostic poll and the questionnaire technique have been applied. Also, a discussion of literature in the field is provided. The results indicate that high schools students are interested in participating in tourism classes over the course of physical education classes, and the interest in tourism is similar for boys and girls. Students share a similar personal profile of a school tourism teacher. They appreciate the sense of responsibility, as well as educational and interpersonal skills. The personal example of a physical education teacher can play a vital role in initiating interest and passion for tourism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartusiak T., Nowak A., Romanowska-Tołłoczko A., Edukacyjne aspekty uprawiania przez młodzież turystyki górskiej, “Pedagogika, Psihologia ta Medici – Biologiczni Problemi Fizycnogo Vihovanna i Sportu” 2009, No. 9.
2.Fąk T., Turystyka w szkolnych programach wychowania w opinii nauczycieli, in: Wychowanie dla turystyki: wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce, eds. R. Gałecki, A. Gotwot-Jeziorska, W. Ruszniak, Polish Tourist Association, Warszawa 2000.
3.Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
4.Gajdzińska A., Przygotowanie do zawodu specjalisty turystyki i rekreacji, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
5.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Edukacja do kultury czasu wolnego a cechy wzorcowe animatorów turystyki szkolnej, in: Humanistyczny wymiar kultury fzy- cznej, ed. M. Zasada, Monografe No. 12/10, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz–Lwów–Warszawa; Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań 2010.
6.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna: poziom przygotowania stu- dentów wychowania fzycznego do prowadzenia zajęć, in: Sbornik recenzovanych prispevku z mezinarodni vedecke konference ‘Hotelnictvi, turismus a vzdelavani dnes a zitra’, Vysoka skola hotelova, Praha 2010.
7.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna – przygotowanie edukatorów w ocenie studentów kierunku wychowanie fzyczne oraz turystyka i rekreacja, in: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, ed. J. Grzesiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSzZ w Koninie, Kalisz–Konin 2010.
8.Kaczor B., Uczestnictwo młodzieży szkolnej w turystyce kwalifikowanej (na przykładzie młodzieży szkół Poznania), in: Turystyka aktywna – turystyka kwalifikowana, eds. T. Łobożewicz, R. Kogut, Nasz Kraj, Warszawa 1999.
9.Lubowicz Z., Turystyka dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, “Problemy Turystyki” 1996, No. 1–4.
10.Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku – raport, http://dms. msport.gov.pl/app/document/file.
11.Maj B., Turystyka młodzieżowa w środowisku wielkomiejskim – rozmiary i formy uczestnictwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 3 (2), Bydgoszcz 2005.
12.Morawska J., Dokąd zmierza turystyka młodzieżowa?, “Wiadomości Turystyczne” 2008, No. 2.
13.Napierała M., Turystyka w oczach młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 1, Bydgoszcz 2004.
14.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 2010.
15.Prusik K., Bochenek M., Görner K., Prusik K., Aktywność turystyczna a edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z regionu południowego Podlasia, “Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku” 2006, No. 16.
16.Różycki P., Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań, “Folia Turistica” 2000, No. 9.
17.Różycki P., Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, “Folia Turistica” 2001, No. 10.
18.Sołtysik M., Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia, „Człowiek i Ruch/Human Movement” 2002, No. 2 (6).
19.Sołtysik M., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych, in: Wybrane zagadnienia turystyki, ed. U. Szubert- -Zarzeczny, Wydawnictwo WSZ Edukacja, Wrocław 1999.
20.Tauber E., Turystyka a wychowanie w oczach badanych nauczycieli, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
21.Wartecka A., Aktywność turystyczna młodzieży w świetle badań, “Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2001, No. 50.