Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)
(Tourism Development Trends in Suburban Areas in the Opinion of the Organizers and Participants of the Tourism (on the Example of Lower Silesia Municipalities))

Authors: Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Justyna Cieplik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Julita Markiewicz-Patkowska
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Piotr Oleśniewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Keywords: development trends tourist traffic suburban areas leisure tourism
Year of publication:2016
Page range:11 (173-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article describes the considerations associated with the development of tourism, the tourist traffic and leisure on suburban areas, based on the literature of the subject matter and on the results of the original research carried out. It was assumed that the core issues of the study would be – identification of current tourist and leisure distinguished features on the reception areas of tourist traffic in the suburban municipalities and identification of trends of tourism development in these areas, in the opinion of their inhabitants, tourist operators doing business within their boundaries, and finally tourists and visitors. Particular attention was also paid to the correlation indicated by the respondents priorities of tourism development in suburban areas with intentions in this regard of governing bodies (municipal authorities) and to define – on that basis, synthetic conclusions. Survey results show the significant dispersion of the indications defining the outstanding in the suburban municipalities – areas, facilities, buildings or equipment marked by residents, tourists and entrepreneurs, as distinctive or dominant tourist products. Simultaneously, it is noted that, determined by the local authorities, intentions, with regard to the development of tourism and recreation in suburban areas, remain only slightly in correlation with the opinions of the surveyed groups: residents, tourists and entrepreneurs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bański, J. (2008). Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (s. 29–43). Toruń: Wyd. UMK.
2.Bednarska, M., Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B. (2002). Przesłanki i metody wyodrębniania miejsc o szczególnej atrakcyjności turystycznej. W: G. Gołembski (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (s. 21–97). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
3.Degórska, B. (2004). Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy). W: M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską (s. 141–148). Gdańsk: UG, Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
4.Gałczyńska, B., Kulikowski, R. (2000). Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowania przestrzenne i procesy transformacji. Dokumentacja Geograficzna nr 20, Warszawa: PAN IG i PZ.
5.Gonda-Soroczyńska, E. (2009). Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 149–165.
6.Juszczyk, S. (2001). Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice: Wyd. AWF w Katowicach.
7.Kowalczyk, A. (1998). Gmina jako przedmiot badań geografii politycznej – wybrane problemy. Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 23, 25–41.
8.Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
9.Odum, E.P. (1982). Podstawy ekologii. Warszawa: PWRiL.
10.Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak.
11.Sokołowski, D. (2000). Przemiany infrastrukturalne terenów wiejskich w okresie transformacji systemowej na przykładzie Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i wschodnich Kujaw. W: S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (s. 389–399). Wrocław: Wyd. UWr.
12.Sokołowski, D. (2005). Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 75–90). Łódź: Wyd. UŁ.
13.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu.
14.Staszewska, S. (2012). Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. Barometr Regionalny, nr 4 (30), 53–68.
15.Zathey, M. (2002). Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich funkcje. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 165–174). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
16.Zathey, M. (2003). Wrocławska strefa suburbialna. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 239–246). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.