Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015
Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Linguistic creation of the image of sovereigns in Middle Polish historiographic writing – a con tributionto the analysis of identity discourse)

Authors: Magdalena Hawrysz
Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: identity discourse, historiography, images of sovereigns
Year of publication:2015
Page range:15 (210-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper attempts to describe a fragment of the 16th century historiographic writing,perceived as a tool for shaping attitudes, spreading values, creating and consolidatingcollective memory. 16th century Polish catalogues of monarchs (Ikones) constitute the resourcematerial. They performed the commemorative function, but were also used by theauthorities as a channel for disseminating information about the history of the state andthe society from the angle of the deeds of sovereigns. The figures of the rulers recordedin the catalogues may serve as universal patterns of both positive (the knight, the host,the father, the faithful) as well as negative attitudes. This form of writing was decisive inrespect of what should be remembered and how, constructing common world view andhence developing the identity of the nation of the gentry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dubisz S., Historia języka polskiego – „wczoraj, dziś i jutro”, „LingVaria” 2010, nr 2.
2.Dubisz S., Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3.
3.Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France 1976, Warszawa 1998.
4.Gajda S., Tożsamość a język. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Malyski, K. Sobstyl, Lublin 2007.
5.Grzybowski K., Ojczyzna – naród – państwo, Warszawa 1977.
6.Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
7.Ostaszewska D., Postać w literaturze. Wizerunek staropolski, Katowice 2001.
8.Samsonowicz H., Początki Polski, czyli wyobrażenia o początkach własnych, w: Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, red. J. Kowecki, J. Tazbir, Warszawa 1997.
9.Serejski M.H., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław 1965.
10.Słownik staropolski, t. 1-11, red. S. Urbańczyk, Warszawa – Kraków 1953-2002.
11.Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
12.Wojtak M., O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” IV, 2011.