Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015
Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Lexical-semantic determinatnts of summer countryside landscapes in the novel by Maria Dąbrowska "Noce i dnie")

Authors: Jolanta Słoboda
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: idiolect of Maria Dąbrowska, lexis, semantics, colours
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (333-345)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article contains the analysis of means of expression used by Maria Dąbrowskain creating the summer countryside lanscapes. In the descriptions of nature in summerDąbrowska used:– colours characteristic for summer lanscapes,– lexis in lights and shadow,– lexis expressing the sounds and movement of the world of nature.The most frequently used colours in the linguistic creation of the world of naturein summer are: gold, yellow, light blue, green, red and white. These colours create suchstylistic figures as: epithets, comparisons and methaphors.Colours and light effects give images of nature in summer a lot of plasticity and suggestiveexpressions. Lexis in sounds and movement adds them the dynamism.In the presented world the descriptions of the summer coutryside lanscapes havea poetic value since they gather realistic picture of the nature expressed with the widerange of poetic means of expression.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białoskórska M., Obrazy poetyckie z komponentem barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, cz. 4, Szczecin 2013.
2.Białoskórska M., Pole błękitu w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, cz. 2, Szczecin 2011.
3.Dąbrowska M., Pisma wybrane, Noce i dnie, t. II-III, Warszawa 1956.
4.Dyszak A., Językowy obraz zjawisk świetlnych cyklicznej zmiany dnia i nocy, ,,Język Polski” 1995.
5.Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
6.Józefacka M., Konstrukcje metaforyczne u Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1963.
7.Mariak L., Językowa kreacja Kozaka w ,,Ogniem i mieczem”, ,,Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 11, 2012.
8.Markiewicz H., Noce i dnie na tle polskiej tradycji powieściowej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1963.
9.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I-III, Warszawa 1978.
10.Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, red. J. Bartmiński, Lublin 1996.
11.Szczaus A., Pole światła i cienia w ,,Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, ,,Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 4, 2005.
12.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. II rozszerz., Lublin 2004.