European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 27/2, 3/2018
Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship

Authors: Zofia Gródek-Szostak
Cracow University of Economics, Department of Economics an Organization of Enterprises

Danuta Kajrunajtys
Cracow University of Economics, Department of International Management

Gabriela Malik
Higher School of Economics and Computer Science in Cracow

Anna Szeląg-Sikora
University of Agriculture in Cracow, Faculty of Production and Power Engineering
Keywords: learning region innovation Polan Lesser Poland Voivodeship
Year of publication:2018
Page range:7 (175-181)
Klasyfikacja JEL: O25 O30 M20 M29 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main subject considered in this article is the idea of a “learning” region and if the Małopolskie Voivoidship has the features, which allow to consider it as a such. The analysis of the statistical data for the years 2007–2016 has led to the conclusion that such a term is legitimate with regard to the Małopolskie Voivodship. It is necessary, however, to take into consideration that it is the capital city of the region, Kraków, that is the main contributor, as the infrastructure supporting knowledge and innovativeness is concentrated mainly within the borders of the Kraków Metropolitan Area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baumfeld, L. (2005). Balanced Scorecard für Regionen. Wien: LEADER+ Ősterreich.
2.Brooksbank, D.J., Pickernell, D.G. (1999). Regional Competitiveness Indicators. A Reassessment of Methods. Local Economy, 13 (4), 310–326.
3.CEAPP (2015). Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
4.Czyżewska, D. (2012). Budowanie pozycji konkurencyjnej regionu w świetle koncepcji regionu uczącego się. In: E. Łaźniewska, E. Gorynia (eds.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Domański, R. (2001). The innovative city. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Florida, R. (1995). Toward the Learning Region. Futures, 27 (5), pp. 528-533.
7.Gardiner, B., Martin, R. (2004). The factors of Regional Competitiveness. Final Report for the European Comission. Cambridge: University of Cambridge.
8.Godowska, M. (2012). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 278–286.
9.Gorzelak, G., Smetkowski, M. (2005). Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej. Warszawa: Scholar.
10.Hudson, R. (1999). The Learning Economy, the Learning Firm and the Learning Region: a Sympathetic Critique of the Limits to Learning. European Urban and Regional Studies, 6 (1), 59–72.
11.Jocoy, C.L. (2004). Learning from the inside out: the Social and Spatial Context of Learning within Firms, thesis in geography. The Pennsylvania State University.
12.Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 12, 124–140.
14.Klasik, A., Kuźnik, F. (2007). Regiony uczące się w teorii i polityce rozwoju regionalnego. In: A. Jewtuchowicz (ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
16.Lambooy, J. (2000). Learning and Agglomeration Economies: Adapting to Differentiating Economic Structures. In: F. Boekema,
17.K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten (eds.), Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (pp. 17–37). Cheltenham: Edward Elgar.
18.Markowska, M. (2010). Innowacyjność w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. In: D. Strahl (ed.), Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego (pp. 13–23). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
19.Marszałek, A. (2011). Potencjał naukowo-badawczy uczelni i jego rola w regionie uczącym się (na przykładzie Małopolski). In: T. Domański (ed.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów (pp. 51–70). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Niedzielski, P. (2008). Innowacyjność. In: K. Matusiak (ed.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć (pp. 150–152). Warszawa: PARP.
21.Normann, R. (2005). Can Regions Learn? Critical Assessment of Regions as Arenas for Regional Development. AI & Society, 19 (4), 520–542.
22.Nowakowska, A. (2009). Regionalny kontekst procesów innowacji. In: A. Nowakowska (ed.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów (pp. 19–41). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
23.OECD (2002). OECD Territorial Reviews. Switzerland, OECD Publishing, Paris.
24.OECD (2006). OECD Territorial Reviews. France, OECD Publishing, Paris.
25.Oinas, P. (2000). Distance and Learning: Does Proximity Matter? In: F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten, Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (pp. 57–69). Cheltenham: Edward Elgar.
26.Owen, D.H., Wahl, Z. (2011). Defining Four Pillars for Successful Applied. In: J.R. Howlett (ed.), Innovation through Knowledge Transfer 2010. Berlin Heidelberg: Springer.
27.Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Pinelli, D., Giacometti, R., Lewney, R., Fingleton, B. (1998). European Regional Competitiveness Indicators. Discussion Paper 103. Cambridge: Department of Land Economy, University of Cambridge.
29.Rutten. R., Boekema, F. (2007). The Learning Region: a Conceptual Anatomy. In: R. Rutten, F. Boekema (eds.), The Learning Region. Foundations, State of the Art, Future. Cheltenham: Edward Elgar.
30.Strzałka, K. (2015). Geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3 (205), 377–385.
31.Snieška, V., Bruneckiene, J. (2009). Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index. Engineering Economics, 1 (61), 45–57.
32.Torrès, O. (2004). Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji. In: A. Jewtuchowicz (ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów (pp. 23–41). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
33.Wink, R. (2010). Transregional Institutional Learning in Europe: Prerequisites, Actors and Limitations. Regional Studies, 44 (4), pp. 499–511.