Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/2 2016
Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Motivation systems in management boards of listed companies in Poland. Case study)

Authors: Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński

Radosław Wiśniewski
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Grani cznej w Koszalinie
Keywords: motivation system managers listed companies
Year of publication:2016
Page range:24 (167-190)
Klasyfikacja JEL: D23 J53 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A good incentive scheme should be an effective system from both the organisation’s and employee’s point of view. This effectiveness is even more important in organisations that affect the national economy, which applies in particular to listed companies. The main aim of this study is to present an assessment of board members of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in terms of the structure and effectiveness of incentive schemes used by the companies to motivate them. Additionally, the paper aims to confront subjective opinions with an empirical verifi cation of possible relations between the salaries of board members and achievement of the companies’ economic goals. Case study was employed as the basic research method.
Download file

Article file

Bibliography

1.Apanowicz, J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Gdynia: Bernardinum.
2.Campell, K., Jeżak, J., Bohdanowicz, L., (2006). Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agenta: raport z badań. Organizacja i Kierowanie, 4.
3.Czerska, M. (2001). Motywacja. W: , A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz. Zarządzanie organizacjami. Dom Organizatora.
4.Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks: SAGE.
5.Czakan, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakan (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu.
6.Davis, M.L., Edge, J.T. (2004). Executive Compensation: The professional’s Guide to Current Issues & Practices. San Diego: Windsor.
7.Gableta, M. (2003). Człowiek w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Gruszczyńska-Malec, G., Rutkowska, M. (2005). Od satysfakcji do motywacji (i odwrotnie). Personel, październik.
9.Kopycińska, D. (1992a). Co dalej z motywacją do pracy? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 97.
10.Kopycińska, D. (1992b). Formalny system motywacyjny a motywacja do pracy w polskiej gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Lusthaus, C. (2002). Organizational assessment, International Development Research. Ottawa: Centre.
12.Pocztowski, A. (2000). Od wizji do realizacji. Personel i Zarządzanie, sierpień.
13.Sztumcki, J. (1995). Wstęp do metod i techniki badań społecznych. Katowice: Śląsk.
14.Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction, Application, Assessment, Causes and Consequences. London: SAGE.
15.Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Warszawa: PWE.
16.Sobczyk, M. (2001). Statysyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Sobczyk, M. (2008). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Urbanek, P. (2006). Wynagrodzenia zarządów w spółkach kapitałowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Urbanek, P. (2010). Kryzys finansowy a polityka wynagrodzenia menedżerów. W: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Wiśniewski, R. (2014). Systemy motywacyjne zarządów polskich spółek giełdowych, maszynopism, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. D. Kopycińska.