Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Evaluation of Investment Activity of Newly Established Enterprise in Poland)

Authors: Danuta Zawadzka

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Keywords: investments investment activity newly established enterprises
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (299-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Identification and evaluation of investment activity of newly established enterprises in Poland. Design/methodology/approach – We analyzed the percentage of newly established enterprises carrying out investment activities according to selected criteria: a form of business, employment and operations (manufacturing, construction, trade, hotels and restaurants, transport, financial intermediation, real estate and business, education, health care, other services). The analysis of the intensity changes in time phenomena was made using momentum indicators. Findings – Investment activity of newly established enterprises have been increased since Polish accession to the EU. Greater willingness to invest is characterized by legal persons than natural persons. Since 2009, investment activity in companies in which only the owner worked and his family declined. The level of investment activity varied depending on the industry in which the start-up companies operate. Originality/value – The high share of investment activity exists in units engaged in property management, and low in businesses related to trade. The direction of changes in investment activity was varied in sectors. In the audited period, the percentage of newly established enterprises’ investment activity in construction, industry, education, and slightly in real estate and trade increased, but declined in the hotel industry, other activities, transport, financial intermediation and health. The most active companies were coming from the construction industry. Enterprises from “other services” limited investment activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adair A.S., Berry J.N., McGreal W.S. (1994). Investment Decision Making: A Behavioral Perspective. Journal of Property Finance, 5 (4).
2.Dębski W. (1996). Zarządzanie finansami. Tom 1: Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informacji Menadżera.
3.Dziworska K. (1993). Inwestycje przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Filip P. (2010). Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce. W: Z. Zioło, T. Rachwała, Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Warszawa–Kraków: Nowa Era.
5.Głodek P. (2005). Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej. W: P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
7.Jajuga K., Słoński T. (1998). Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
8.Michalak A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa.
9.Owsiak S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: PWE.
10.Rogowski W. (2006). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
11.Rydarowska-Kurzbauer J. (2013). Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne, 156.
12.Ryżewska S. (1999). Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Warszawa: Twigger.
13.Sobczyk M. (2004). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Warszawa: GUS.
15.Wrzosek S. (1994). Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo SYGMA.
16.Zaród J. (2015). Dynamika i kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie woj. Zachodniopomorskiego. Wiadomości Statystyczne, 7.
17.Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. Warszawa: PWE.