Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Research of factors stimulating the knowledge transfer process from science sphere units into the SMEs)

Authors: Danuta Janczewska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Marta Brzozowska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Keywords: knowledge absorption knowledge transfer SMEs
Year of publication:2017
Page range:10 (151-160)
Klasyfikacja JEL: M19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In article presented problems of knowledge transfer from science sphere into the SMEs. On base of Horizon 2020 the main goal is improvement the channels of transferring knowledge and defi ne the expectation of participants the knowledge transfer process. The researches on knowledge absorption in SMEs are sporadically and it is diffi cult to describe the process of knowledge diffusion in SMEs. The aim of article is presentation of own researches on problems of transfer of knowledge, and examples of enterprises from Lodz voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Argote, L., Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 82 (1), 150 –169.
2.Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Cz. 1. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 17 (31), 93–97.
3.Cyran, K. (2015). Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Modern Management Review, 22 (3), 23–33.
4.Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez transfer wiedzy z jednostek sfery nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Politechniki
5.Warszawskiej.
6.Janczewska, D. (2013). Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Prace Komisji Geografi i Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 221–234.
7.Łapiński, J. (2010). Źródła pochodzenia innowacji. W: A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: PARP.
8.Malaga, K. (2010). O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. Warszawa: ZK PTE. Pobrane z: http://www.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf (1.09.2016).
9.Malhotra, Y., (2002), Knowledge Transfer. Pobrane z: www.yogeshmalhotra.com (1.11.2016).
10.MEECE Knowledge Transfer Strategy 2009. Pobrane z: http://www.meece.eu/kt/docs/KT_Strategy_May10.pdf (10.09.2016).
11.OECD (1996). Report The Knowledge Based Economy. Paris: OECD.
12.OSLO Manual. Podręcznik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Eurostat. Wyd. 3.
13.Paulin, D., Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers – Three Blurry Terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management, 10 (1), 81–91. Dostępne na: www.ejkm.com.
14.Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.UNCTAD (2014). Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development: Science, Technology and Innovation Issues for Developing Countries. Unctad Current Studies, Technology and Innovation, 8.
16.Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: PARP.