Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Competitivenes issues of telecommunication services market in Poland)

Authors: Wiesław M. Maziarz
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: telecommunications services market telecommunications operators competitiveness
Year of publication:2017
Page range:8 (203-210)
Klasyfikacja JEL: D47 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The level of competitiveness of the telecommunications market in Poland is the major factor determining this marketSJability to achieve rapid and long-term growth, which should be translated into economic, qualitative and cost effective aspects of telecommunication services. Obviously, the competitiveness of the market is the result of the competitiveness of enterprises operating on the market. The article presents the competitiveness of particular segments of the telecommunications market as well as the telecommunications operators operating on it.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. War¬szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. War¬szawa.
3.Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona. Czaplewski, M. (2015). Oddzialywanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek uslug telekomu-nikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 65-87.
4.Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody koukurencyjności przedsiębiorstw. W; K.
5.Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Materialy i Prace IFGN, SGH, Warszawa.
6.Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie koukurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9. Maziarz, W.M (2013). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 (2016). Warszawa: GUS. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny koukurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8.