Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.4-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2016
Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego

Authors: Anna Szczepańska-Dudziak
Keywords: municipal diplomacy local government foreign policy international cooperation
Data publikacji całości:2016
Page range:25 (139-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The present-day international relations are developed by states and other non-state actors with the use of some non-standard instruments of diplomacy, including its civil and municipal dimension. Local governments’ foreign activities, across-the-border contacts at the local level, international contacts of social organisations, schools, universities and institutions of culture have constituted a valuable complement of the activities taken by the government in the sphere of foreign policy since the 1990s. The instruments of public diplomacy, including the economic ones, are currently used to achieve aims of the Polish foreign policy and its soft power, contributing to the creation of a positive image of Poland as a reliable partner and a country open for cooperation. Public diplomacy and the support instruments on part of local governments and civil organisations help achieve the main aim, which is a creation of a positive image of Poland and enhancing its international position. Achieving that aim is supported by developing international cooperation, widening social debate on the Polish foreign policy and its substantive and expert background. The cooperation between the Polish central government and Polish local governments developed since 2012 have consisted in practical assistance in creating a foreign cooperation strategy, in supporting international activities of local governments, which constitute an important factor influencing an economic growth, creating an international positions of towns and regions and the development of social contacts. The West-Pomeranian Voivodeship has one of the best potential to develop international cooperation and diplomacy at the local government level. The international cooperation run by JSTs and other actors in the West-Pomeranian Voivodeship is compatible with the aims and priorities of the state foreign policy, and – at the same time – does not differ much from the policies pursued by other Polish voivodeships. The activities of the diplomacy at the local government level concentrates on economic cooperation, supporting small and medium enterprises (SMEs), the development of tourism, cooperation within institutions of culture, schools and universities. The priority is also the promotion of the West-Pomeranian Voivodeship at home and abroad.
Download file

Article file

Bibliography

1.Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Strasburg, 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
2.Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Madryt, 21 maja 1980 r., Dz.U. 1993, nr 6, poz. 287.
3.Informacja ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 r., www.msz.gov.pl.
4.Informacja ministra spraw zagranicznych G. Schetyny o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r., www.msz.gov.pl.
5.Informacje na temat zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, www.bipwestpomerania.wzp.pl.
6.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
7.Priorytety polityki zagranicznej RP 2012–2016,Warszawa, marzec 2012 r., www.msz.gov.pl.
8.Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa 28 sierpnia 2000 r., www.wzp.pl.
9.Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa 2 grudnia 2008 r., www.wzp.pl.
10.Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie współdziałania administracji rządowej oraz województw w zakresie inicjatyw
11.współpracy międzynarodowej, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
12.Statut Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, 2003 r., www.biowestpomerania.wzp.pl.
13.Strategia Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, przyjęta przez Sejmik Województwa, z grudnia 2005, www.wzp.pl.
14.Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95.
15.Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 15 września 2000 r., Dz.U. nr 91, poz. 1009.
16.Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł, Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnioski z badań, Warszawa 2012.
17.Hryniewiecka-Filipkowska, Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą. Charakter Zagranicznych Biur Polskich Województw w Brukseli, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 12.
18.Marchewka A., Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy międzynarodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju partnerstwa i współpracy. VII Forum Samorządowe, Szczecin 2011.
19.Poleszczuk J., Sztop-Rutkowski, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Białystok 2013.
20.Sikorski R., Dyplomacja bliska obywatelom, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
21.Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy, Warszawa 2015.
22.Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski, Warszawa 2015.
23.Skorupska A., Polska i kraje Partnerstwa Wschodniego: współpraca między samorządami, „Biuletyn PISM”, nr 124, 22.11.2013.
24.Toszek B., Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego, „Studia Politologiczne” 2010, nr 10.
25.Tuz A., Współpraca MSZ z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, www.msz.gov.pl.
26.Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Natanek, Kraków 2013.
27.Żurek K., Aktywni, ale niedoinformowani przez rząd, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
28.Żurek K., Budowanie trwałych więzi wymaga wsparcia, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
29.www.bipwestpomerania.wzp.pl.
30.www.coie.gov.pl.
31.www.coiwzp.pl.
32.www.forumsamorzadowe.wzp.pl.
33.www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl.
34.www.lodzkie.pl.
35.www.msz.gov.pl.
36.www.pap.pl.
37.www.regiony.org.pl.
38.www.roadm.szczecin.pl.
39.www.samorzad.info.pl.
40.www.umww.pl.
41.www.uwb.edu.pl.
42.www.wzp.pl.