Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Local Governments’ Relations with Inhabitants in the Context of a Value Co-Creation Concept)

Authors: Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski

Wiesława Kuźniar
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: territorial self-government value co-creation DART model inhabitants self-government authorities
Year of publication:2015
Page range:10 (279-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents possibilities of co-participation of inhabitants in management and development of a territorial unit. On the background of the main objectives of DART model an attempt was made to adapt it to the specificity of a territorial unit. The study of 223 residents of Podkarpackie voivodeship showed that young people were rather weakly involved in the development of their community. Their dissatisfaction was caused above all by poor opening of local authorities to initiatives of young, educated people. To counteract it one should rely on a dialogue and strengthening relationships with residents through multidirectional communication, especially social media. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Domański T., Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
2.Dziewanowska K., Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec.
3.Kowalik I., Orientacja rynkowa w polskim samorządzie lokalnym, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
4.Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
5.Kuźniar W., Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. III, wrzesień–październik.
6.Prahalad C.K., Ramaswamy V., The future of competition. co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.
7.Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 116.
8.Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Marketing” 2004, No. 68.