Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych


(Attitudes of Final Buyers to New Food Products)
12 (11-22) Sebastian Białoskurski More
2.

The country-of-origin effect in the selected transport services

12 (23-34) Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy, Katarzyna Sokołowska More
3.

Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu


(Price Fairness Perception vs Offers' Recommendations and Purchase Intention)
14 (35-48) Ilona Bondos More
4.

Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia


(Determinants of Purchase of Insurance Services by Persons over 50. Years Old)
12 (49-60) Bogumił Czerwiński More
5.

Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania


(Portrait of Polish e-Consumer and their Behavior)
10 (61-70) Jakub Dąbrowski More
6.

Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015


(The Perception of the Risk Related to Online Purchasing – the Analysis of Changes between 2013 and 2015)
12 (71-82) Marcin Gąsior More
7.

Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników


(Assessment of Selected Mobile Applications from Users’ Perspective)
12 (83-94) Krzysztof Kubiak More
8.

Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic


(Transfer of Meaning and Brand Value Creation in the Era of Network Economy in S-Dlogic Approach)
12 (95-106) Wioleta Kucharska More
9.

Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


(Key Factors Determining the Consumer Behaviours on the Example of the Inhabitants of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)
12 (107-118) Katarzyna Liczmańska More
10.

Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych


(Disabled Consumers Facing New Consumption Trends in the Light Of Own Research)
10 (119-128) Magdalena Maciaszczyk More
11.

Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej


(The Criteria for Product and Vendor Selection Revealed During Price Comparison Site Usage)
12 (129-140) Radosław Mącik More
12.

Badanie lojalności klientów biur podróży


(The Research of the Loyalty of Travel Agencies' Consumers)
12 (141-152) Izabela Michalska-Dudek More
13.

Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar


(Factors Affecting Participation in “Ride Sharing” (Shared Travels) the Research of "BlaBlaCar" Users)
12 (153-164) Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga More
14.

Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego


(The Impact of Market Segmentation on the Agritourism Product Concept)
11 (165-175) Maria Grzybek, Wiesław Szopiński More
15.

Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw


(Marketing Directions of Development of Polish Companies)
12 (179-190) Krzysztof Andruszkiewicz More
16.

Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski


(The International Orientation of the Company in the Context of a Marketing Strategy on the Example of Food Sector Companies from Wielkopolska)
12 (191-202) Agata Budzyńska-Biernat More
17.

Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów


(Relationships between the Gathering, Sharing and Use of Market Information in New Products Development)
12 (203-214) Dariusz Dąbrowski More
18.

Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego


(Types of Outsourcing on Market of Services with Special Focus on Air Transportation Sector)
14 (215-228) Edyta Drajska, Małgorzata Wach-Kloskowska More
19.

Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?


(Ethics of Marketing – is Marketing Ethical?)
12 (229-240) Anna Drapińska More
20.

Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce


(Possible Areas of the Cooperation of Entities of the TSL Sector with Non-Governmental Organizations in Frames of the Improvement in the Safety of the Road Traffic in Poland)
12 (241-252) Teresa Gądek-Hawlena More
21.

Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera


(Analytical Marketing Paradigm and its Main Indicators for Marketers)
12 (253-264) Grażyna Golik-Górecka More
22.

Big data koniecznością współczesnego marketingu


(Big Data as a Necessity of Modern Marketing)
14 (265-278) Magdalena Graczyk-Kucharska More
23.

Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju


(Marketing in the Pomorskie Voivodeship in the Beginning of the Second Decade of XXI Century on the Background of the Marketing in the State)
14 (279-292) Stanisław Kaczmarczyk More
24.

Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego


(Competences of the Healthcare Entity Manager)
12 (293-304) Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Jolanta Sielska More
25.

Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego


(Internal Evaluation Made by the Managerial Staff as a Management Tool in Health Care Entities – the Case of a Clinical Hospital)
12 (305-316) Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska More
26.

Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku


(City Intelligent Transport System on the Example of the City of Bialystok)
14 (317-330) Ewelina Julita Tomaszewska More
27.

Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw


(Institutional Environment and Innovativeness of Businesses)
14 (331-344) Julita E. Wasilczuk More
28.

Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)


(Competency Requirements in the Profession of a Marketer – Preparation for the Profession in Face of Market Reality (Students/Graduates versus Employers))
14 (345-358) Sylwia Wrona More
29.

Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego


(Sustainable Marketing – from the Traditional to the Innovative Mainstream of Marketing Management)
12 (359-370) Monika Zajkowska More
30.

Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań


(Product Innovations in the Automotive Industry in Poland – the Research Results)
12 (371-382) Bogna Pilarczyk, Anna Rogala, Krzysztof Żywanowski More
31.

Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających


(The Factors Affecting the Choice of Yellow Cheese Purchasing Place on the Example Long-Maturing Cheese)
14 (385-398) Marek Angowski, Katarzyna Domańska More
32.

Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost


(Implementation of Cross-Docking in Distribution Logistics on the Example of InPost Company)
12 (399-410) Mirosław Antonowicz, Artur Kikuła More
33.

Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku


(Telematic Systems in Support of Fleet Management in Road Transport – a Case Study)
12 (411-422) Ewa Badzińska, Szymon Cichorek More
34.

Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych


(Modern Distribution Channels in Transport Insurance Market)
12 (423-434) Agnieszka Bojanowska, Agata Magdalena Wójcik More
35.

Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom


(Traditional and Modern Distribution Channels Used in the Process of Providing Insurance Services for Mature Consumers)
12 (435-446) Bogumił Czerwiński More
36.

Zarządzanie logistyczną obsługą klienta


(Logistics Management of Customer Service)
12 (447-458) Joanna Dyczkowska More
37.

Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce


(Hybrid Commerce in Strengthening Market Position of Supermarkets in Poland)
14 (459-472) Krystyna Iwińska-Knop, Dagmara Skurpel More
38.

Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności


(Innovations in Food Supply Chain Logistics)
10 (473-482) Małgorzata Juchniewicz More
39.

Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego


(Comparative Analysis of Traditional and Electronic Trade)
14 (483-496) Katarzyna Budzyńska, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor More
40.

E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne


(E-Logistics of Distribution and the Human Factor in Brand Value Creation - Practical Approach)
12 (497-508) Radosław Drozd, Wioleta Kucharska More
41.

Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej


(The Delivery Process and Customer Service – Clothing Industry Example)
12 (509-520) Renata Brajer-Marczak, Barbara Mróz-Grogoń More
42.

Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim


(The Logistics Process of Selecting Suppliers in Private Label Creation of a Food Products. Case Study of Polish Food Companies on the African Market)
12 (521-532) Radosław Drozd, Michał Szymański More
43.

Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego


(Construction of Logistics Strategies and Location of Decoupling Point of Dependent and Independent Demand)
12 (533-544) Adam Wieczorek More
44.

Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych


(The Use of Classical Methods of Forecasting Demand in the Logistics of Large Retail Chains)
12 (545-556) Natalia Wojciechowska, Andrzej Wojciechowski More