Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-38
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Innovations in Food Supply Chain Logistics)

Authors: Małgorzata Juchniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: technology food market food supply chain logistics innovations
Year of publication:2015
Page range:10 (473-482)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper refers to basics of supply chains functioning on food market. It contains the main information about supply chains and their actions. The paper also focuses on new solutions, which are possible to implement in the process of supply chain management. There are new technologies of supply chain management presented, such as: agile chain, lean management and just in time as well as their impact on functioning of supply chain. Additionally, the paper informs about EU projects strictly connected to innovations in food supply chain. Indication of modern solutions and innovations in food supply chain made it possible to show the new approach of logistics development in food market. The whole of considerations allowed to sum up the global supply chains development and improvement of supply chains in food industry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abt S., Logistyka ponad granicami, ILiM, Poznań 2003.
2.Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
3.Budzyńska K., Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym, „Logistyka” 2012, nr 4.
4.Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5.Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2000.
6.Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, GUS, Warszawa 2014.
8.Institute of Logistics, Members’ Directory, Institute of Logistics and Transport, Corby 1998.
9.Lean w produkcji – Lean Manufacturing, http://www.lean.org.pl/lean-w-produkcji.
10.Massimo I., Matranga G., Zoani C., Canese S., Daroda L., Vitali F., Zappa G., Innovation in logistics and in the supply chain integrated approach, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Italy 2014
11.Podręcznik OSLO, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Komisja Europejska, Warszawa 2008.
12.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
13.Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, red. B. Klepacki, L. Wicki, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
14.Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
15.www.ivoryresearch.com/writers/natalee-watt-ivory-research-writer.