Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Internal Evaluation Made by the Managerial Staff as a Management Tool in Health Care Entities – the Case of a Clinical Hospital)

Authors: Eliza Dąbrowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Monika Matecka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jolanta Sielska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Joanna Zdanowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Keywords: internal assessment managerial staff health care entity management patient safety
Year of publication:2015
Page range:12 (305-316)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the results of the research aimed at finding out the managers’ opinions about the functioning of various aspects of managing a large health care entity such as a clinical hospital. The research was conducted in a clinical hospital in Poznan in the 2012 year. 36 employees – middle managers – participated in the study. The following ones were, among others, evaluated: internal audit effectiveness, the remuneration system, the system of communication inside the hospital, the way of updating procedures and the mechanisms serving to maintain the continuity of activity in times of emergency. The work of the hospital’s management was also evaluated. Nearly 50% of the participants of the study highly evaluated such aspects as, among others: the information flow system and the mechanisms allowing for maintaining the hospital’s activity in the case of unpredictable events. The remuneration and promotion system was lower evaluated; in the opinion of 55.5% of the participants it does not have an influence on the effective employee management. Almost 60% of the managers perceived the need for systematic internal evaluation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
2.Gach D., Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji, w: Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2005.
3.Jerzyk E., Wzmacnianie kreatywności pracowników w procesach innowacyjnych, w: Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
4.Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
5.Mojs E., Głowacka M.D., Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
6.Mrówka R., Przywództwo, w: Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
7.Mruk H., Olsztyńska A., Placówki medyczne jako organizacje uczące się, w: Zdrowie społeczne. Edukacja i zarządzanie, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
8.Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
9.Pająk K., Zduniak A., Kierownik w XX wieku. Determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003.
10.Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
11.Skalik J., Zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karnieja, M. Kęsy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
12.Wood M., Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007.