Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających
(The Factors Affecting the Choice of Yellow Cheese Purchasing Place on the Example Long-Maturing Cheese)

Authors: Marek Angowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Domańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: buyer consumer choices consumer preferences long-maturing cheese purchasing place
Year of publication:2015
Page range:14 (385-398)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper concerns with issues of the choice of cheese purchasing place with particular emphasis on the specifics of long-maturing cheese. The knowledge of the factors influencing consumer choices is very important on the competitive market and it can become a base for building an effective competitive advantage. The empirical part of the paper is based on statistical analysis of survey results. The conducted research showed slight differences in the perception of purchases by buyers who buy and don't buy long-maturing cheese.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik-Purgat M., Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
2.Bartosik-Purgat M., Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków – wybór sklepu i jego determinanty, „Marketing i Rynek” 2014, nr 4.
3.Chojnacka U., Sery długodojrzewające: Szlachetny smak na talerzu, „Forum Mleczarskie”, www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/371/sery-dlugodojrzewajace.
4.Esjberg L. et al., An integrative conceptual framework for analyzing customer satisfaction with shopping trip experiences in grocery retailing, „Journal of Retailing and Customer Services” 2012, Vol. 19, Iss. 4.
5.Gąsior M., Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwers
6.Gdzie Polacy kupują świeżą żywność?, Raport Nielsen Polska, marzec 2013, www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Fresh%20Foods%20Report%20March%202013%20Poland%20PL.pdf.
7.Gensler S. et al., Understanding consumers’ multichannel choices across the different stages of the buying process, „Marketing Letters” 2012, Vol. 23, Iss. 4.
8.Grazia A., Consumers’ preferences for a local food product: a real choice experiment, „Empirical Economics” 2014, Vol. 47, Iss. 1.
9.Jacobs S. et al., Exploring consumers’ preferences with regard to department and specialist food stores, „International Journal of Consumer Studies” 2010, Vol. 34, Iss. 2.
10.Khan M., Consumer behaviour and advertising management, New Age International (P) Limited, New Delhi 2006.
11.Kocham sery, Fanpage SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, https://pl-pl.facebook.com/KochamSery.
12.Lahne J. et al., Consumer sensory perception of cheese depends on context: A study using comment analysis and linear mixed models, „Food Quality and Preference” 2014, Vol. 32.
13.Lipowski M., Angowski M., Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 2 (349).
14.Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
15.Murray J., Delahunty C.M.: Mapping consumer preference for the sensory and packaging attributes of Cheddar cheese, „Food Quality and Preference”, 2000, Vol. 11, Iss. 5.
16.Nowak M. et al., Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, nr 5 (90).
17.Olewnicki D., Gunerka L., Golański B., Preferencje konsumentów dotyczące miejsc zakupu oraz opakowań na detalicznym rynku owoców i warzyw, „Logistyka” 2012, nr 4.
18.Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2013-r-,3,11.html.
19.Soboń E., Rynek sera w Polsce, Toruń 2014, www.apbiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Nielsen_Rynek-Sera-w-Polsce_Ewa-Sobo%C5%84.pdf.
20.Szwacka J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62, Warszawa 2007.
21.Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
22.Urban S., Michałowska M., Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2013, t. 100
23.Wel C. et al., Important determinant of consumers’ retail selection decision in Malaysia, „World Review of Business Research” 2012, Vol. 2, No. 2.
24.Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, www.pohid.pl/pdf/Znaczenie%20handlu%20w%20 gospodarce%20narodowej.pdf.