Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych
(Disabled Consumers Facing New Consumption Trends in the Light Of Own Research)

Authors: Magdalena Maciaszczyk
Politechnika Lubelska
Keywords: disabled consumers consumption consumption trends consumer
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (119-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Consumer behaviors undergo constant changes that are caused by a number of consumption megatrends. Among these trends one can present servicization, globalization, ecologization, virtualization and prosumption. Physically disabled consumers, as all consumers, are affected by the postmodern influences and their system and hierarchy of values systematically evolves. The objective of the paper is presentation of main trends of changes and their impact on disabled consumers behavior.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, GUS, Warszawa 2014.
2.Czerniachowicz B., Marek S., Wieczorek-Szymańska A., Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości, w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2
3.Domańska K., Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 29.
4.Kirenko J., Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
5.Konsumpcja w Polsce. Raport roczny, red. A. Kusińska et al., IBRKK, Warszawa 2009.
6.Kucharska B., Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne nr 187, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
7.Lubowicki-Vikuk A.P., Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja–segmentacja–rynki, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Wyd.
8.Maciaszczyk M., Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 (w druku).
9.Maciaszczyk M., Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport
10.z badań, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
11.Maciaszczyk M., Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Nauko
12.Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1.
13.Naisbitt J., Megatrendy, Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
14.Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
15.Szczepieniec-Puchalska D., Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1.
16.Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.